ALV 15 december 2022

Algemene Ledenvergadering 15 december 2022

Op donderdag 15 december houdt de HVOB een Algemene Ledenvergadering (ALV),  op Meentweg 1  om 19.30 uur.

Opening door Laurens Meerten (Voorzitter)

ALV 15 dec 2022 Opening

1. Werkplan 2023

Basisactiviteiten

Er zijn veel activiteiten die gewoon elk jaar terugkomen. Ze behoren tot de kerntaken van een vereniging die de belangen van huurders en in veel gevallen ook van andere bewoners behartigt. Of ze komen voort uit de overlegstructuren waarvan de HVOB deel uit maakt. Die lijst van activiteiten is als volgt: 

 • Bestuursvergaderingen
 • Spreekuur voor huurders en ook voor bewoners uit buurten waar activiteiten plaatsvinden op de terreinen stedelijke vernieuwing en leefbaarheid
 • Overleg met Centrada over beleidszaken en de uitvoering daarvan
 • Overleg met bewonerscommissies
 • Bezoeken provinciale vergaderingen Woonbond
 • Overleg met huurdersorganisaties in Flevoland
 • Bezoeken van cursussen en symposia
 • Onderhouden en ontwikkelen van communicatiemiddelen als Nieuwsbrief, Website en Facebook
 • Participatie, huurders en bewoners betrekken bij het formuleren en uitvoeren van beleid
 • Prestatieafspraken, het maken van afspraken met gemeente en Centrada over onderwerpen als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, wonen en zorg, leefbaarheid, stedelijke vernieuwing, duurzaamheid en energie.
 • Evenals het monitoren en bijdragen aan de uitvoering van die afspraken.
 • Bestuurlijk overleg tussen gemeente en HVOB
 • Bestuurlijk overleg tussen gemeente, Centrada en HVOB
 • Financiën, zorg dragen dat de beschikbare middelen rechtmatig en doelmatig worden beheerd. 

Focus op projecten

Een lange lijst met veel activiteiten. Voor het jaar 2023 legt de HVOB de focus op een viertal projecten en een bijeenkomst: 

Project 1

Wold (Boswijk)

Groot onderhoud van 118 woningen, plus het nemen van energiemaatregelen. Ook de omgeving wordt onder handen genomen (tuin, erfafscheiding)

Bewoners worden ook geïnformeerd over wat zij zelf aan energiebesparing kunnen doen.

HVOB zet in op een zo groot mogelijke betrokkenheid  van bewoners, onder meer door het vormen van een bewonersgroep.     

Project 2

Schouw en Punter

Soortgelijke activiteiten als in de Wold zullen ontwikkeld worden in Schouw en Punter. HVOB zal in elk geval actief worden in Schouw. Bezien zal worden of we ook in Punter actief kunnen zijn. Dat hangt af van onze mogelijkheden.

Project 3

Kempenaar

Groot onderhoud

 

Project 4

Energie en duurzaamheid

De HVOB heeft als inzet bewoners zo vroeg mogelijk te betrekken bij alle aspecten van de energietransitie. Voor 2023 wordt na overleg met Centrada een plan van aanpak gemaakt. Daarin zullen onder meer de volgende aspecten aan de orde moeten komen: 

 • Hoe worden bewoners bij op te leveren nieuwbouw geïnformeerd over hun mogelijkheden energie te besparen?
 • Waar zijn zonnepanelen voorzien, waar worden woningen in combinatie met onderhoud geïsoleerd en hoe worden bewoners betrokken en geïnformeerd?
 • Welke andere innovatieve maatregelen en technieken gaan toegepast worden?
 • Bewoners zullen via het spreekuur en publicaties, onder meer nieuwsbrieven, worden geïnformeerd over hun mogelijkheden en rechten op dit terrein.
 • Inmiddels heeft de gemeente vastgesteld in welke volgorde wijken / buurten vat het gas af moeten. Een concrete uitwerking of keuze voor een bepaalde techniek is nog niet publiekelijk bekend. Zo gauw daar duidelijkheid over is zullen wij activiteiten kunnen ontwikkelen.

Bundeling belangenbehartiging

Belangenbehartiging van bewoners vindt op diverse manieren plaats. Bij Centrada bijvoorbeeld door buurtambassadeurs, bewonerscommissies en de HVOB. In buurten en wijken bijvoorbeeld ook door wijkraden. Sinds 2019 heeft de HVOB zich ingezet om te bouwen aan een netwerk van al deze belangenbehartigers. Bijvoorbeeld door het organiseren van een aantal themabijeenkomsten.

In 2023 zal de HVOB zich inzetten om actieve bewoners die actief zijn voor hun wooncomplex en directe woonomgeving sterker met elkaar te verbinden. Zij zal dat doen door periodiek, gedacht wordt aan elke twee maanden, een complex te bezoeken en met bewonerscommissies, ambassadeurs en andere actieve bewoners wensen, problemen, mogelijkheden in kaart te brengen.

Bijeenkomsten

Ook in 2023 zal er, zoals gebruikelijk, een themabijeenkomst worden georganiseerd. Het onderwerp,  moet nog bepaald worden. Ideeën zijn welkom.

 2. Begroting 2023

1. Inkomsten:
1.1 Centrada Bijdragen € 33.400,00
1.2 Centrada huurvergoeding € 9.000,00
1.3 Contributie € 9.000,00
1.4 Bijdragen Gemeente Lelystad € 1.000,00
€ 52.400,00
2. Afschrijvingen € 5.600,00
€ 58.000,00
3. Uitgaven:
3.1. Huisvesting+Servicekosten € 14.500,00
3.2. Beveiliging + verzekeringen € 1.000,00
3.3. Lid Woonbond € 11.500,00
3.4. Bestuurskosten + Cursussen € 12.000,00
3.5 Representatie+P.R.+Activiteiten € 7.000,00
3.6. Bankkosten+Post+Drukwerk € 4.500,00
3.7. ICT € 7.800,00
3.8. Accountant € 1.700,00
3.9. Onvoorzien € 5.000,00
€ 65.000,00

Wij zijn uitgegaan van een inflatie van 10% op jaarbasis in 2022. Dit is gebaseerd op cijfers van het Centraal Planbureau  (medio november).

Het verschil tussen reguliere inkomsten en uitgaven wordt gedekt door een bijdrage uit de eigen reserve.