Wold

Bewoners aan zet

Na de bouwvakvakantie (zomer) gaan in een deel van de Wold uitvoerige werkzaamheden van start. Het gaat dan voornamelijk om werkzaamheden aan de woning, erfafscheidingen en het opnieuw inrichten van de omgeving. Elders op deze site staat daar meer over.
Bewoners kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Zeker als ze dat samen doen door een bewonersgroep te vormen. Zo’n groep kan ideeën aandragen, bijvoorbeeld over de inrichting van de binnentuinen, toezien dat de werkzaamheden volgens afspraak worden uitgevoerd, de verbinding vormen tussen de opdrachtgevers (Centrada en Gemeente) en de overige bewoners.
Zo’n groep is inmiddels gevormd. Na de twee gehouden informatiebijeenkomsten hebben zich al 9 mensen opgegeven. Een prachtige start. De bewonersgroep gaat ondersteund worden door de Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB). De deelnemers staan er dus niet alleen voor. De HVOB is een van de samenwerkende partners in dit project.

HVOB actueel

HVOB actueel

De HVOB overlegt regelmatig met Centrada over beleid en de uitvoering daarvan. In het jongste overleg waren twee belangrijke onderwerpen aan de orde:

  • De jaarlijkse huurverhoging
  • Elektrische installaties in de woning

Huurverhoging

De huurverhoging zit dit jaar complex in elkaar. Globaal worden er drie groepen onderscheiden:

  • De “normale” huurverhoging, dit jaar met een maximum van 3,1% voor de sociale huur.
  • Een huurverlaging voor mensen onder een bepaald inkomen.
  • Een verhoging met een vast bedrag voor huurders met een inkomen boven een bepaald inkomen.

De precieze uitwerking vindt plaats als Centrada de inkomensgegevens van de Belastingdienst heeft ontvangen. Wij gaan dan opnieuw met Centrada in overleg.

Installaties

Er komen, zeker in nieuwbouwwoningen, steeds meer elektrische installaties en apparaten in de woning. Dat vraagt een andere aanpak op het gebied van voorlichting, beheer, controle en reparaties.

De HVOB heeft daartoe een aantal voorstellen gedaan. De bespreking met Centrada heeft nog niet tot het door ons gewenste resultaat geleid. Wij komen hier bij Centrada op terug en zullen u verder informeren.

 

Gezocht

Gezocht:

Essentiele beroepen

Corona is voorlopig uitgepiekt. Op het hoogtepunt van de pandemie gingen in heel Nederland de handen op elkaar. Applaus voor politieagenten, onderwijzers, buschauffeurs en verpleegkundigen. Zij hielden Nederland draaiende in moeilijke tijden.

Nu zijn ze weer bijna vergeten. De extra aandacht die er zou komen voor hun problemen en wensen is weggeëbd.

Een van de problemen voor de genoemde beroepsgroepen is dat zij nauwelijks binnen redelijke tijd een betaalbare woning kunnen krijgen in de stad waar zij werken. Dat is ook zo in Lelystad.

De HVOB treedt onder meer op voor betaalbare woningbouw. We willen in de komende periode  extra aandacht schenken aan genoemde beroepsgroepen. Het zou mooi zijn als mensen uit deze groepen ons daarbij zouden willen helpen. Voelt u zich geroepen? Neem dan contact met ons.