Wooncrisis

Weg met de wooncrisis

klik hier om de petitie te lezen en te ondertekenen

Aan: gemeentebestuur Lelystad

Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Lelystad!

Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Lelystad!

Het is wooncrisis, ook in onze gemeente. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn te lang en de huurprijzen in de vrije sector onbetaalbaar. Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen ontstaan. Juist nu we thuis moeten blijven ontbreekt het steeds vaker aan een veilig, warm, ruim genoeg of betaalbaar huis. Juist nu zitten Nederlanders vast in hun te dure en ongemakkelijke huis, of staan ze letterlijk op straat.

De landelijke overheid heeft gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor wonen. Maar het is juist de landelijke politiek die een oplossing in de weg staat. Doordat het kabinet woningcorporaties belast met de verhuurderheffing (een belasting op sociale huurwoningen) komen ze fors geld te kort om te zorgen dat iedereen een betaalbaar dak boven het hoofd heeft. Erger nog: door de verhuurderheffing moeten woningcorporaties sociale huurwoningen verkopen, kunnen ze te weinig nieuwe bij bouwen en zijn de huurprijzen fors gestegen. Gemeenten staan machteloos tegenover de woekerprijzen in de vrije huursector zolang de landelijke overheid ingrijpen niet mogelijk maakt.

Daarom roepen wij gemeente op om zich uit te spreken voor landelijk woonbeleid waarbij de wooncrisis wél kan worden aangepakt. Zorg dat we eindelijk werk kunnen maken van voldoende betaalbare huurwoningen voor iedereen.

Wij willen:

Voldoende en betaalbare sociale huurwoningen. Maak dit mogelijk door de verhuurderheffing af te schaffen. Zo kunnen er veel meer sociale huurwoningen worden gebouwd en betaalbaar worden verhuurd.

Betaalbare huur voor de lage én de middeninkomens. Verhoog de inkomensgrens zodat ook de zorghelden, onderwijzers en anderen een betaalbare huurwoning kunnen vinden.

Huurprijsbescherming voor huurders in de vrije sector. Leg de huurprijzen aan banden zodat de kwaliteit van een woning klopt met de prijs en huurders geen woekerprijzen betalen.

Weg met de Wooncrisis, een huis voor iedereen!

Waarom is het belangrijk?

 

Nieuwsbrief najaar 2020

Dit is de tweede nieuwsbrief van de HVOB in 2020. In deze uitgave informeren wij u onder meer over mogelijke vervolgacties op het huurbeleid 2020, over onze inzet bij het regelmatige overleg met Centrada. Verder vindt u een oproep voor een algemene ledenvergadering dit najaar.

Voor actuele informatie kunt u altijd onze website bezoeken: www.hvob.nl .

Problemen door huurverhoging

Volgens de Nederlandse Woonbond zijn veel huurders in problemen gekomen door de huurverhoging per 1 juli. De gemiddelde stijging bij sociale verhuurders ( woningbouwcorporaties) bedroeg 2,7 %. Dit is de hoogste gemiddelde stijging sinds jaren.Samen met de onzekere inkomenssituatie die voor veel mensen door de crisis is ontstaan, is dat een recept voor grote problemen.

De Woonbond luidt dan ook de noodklok en eist via publicaties en een petitie onder meer:

 • Intrekking van de verhuurdersheffing. Het rijk heeft door die heffing( belasting op huur) zo’n 10 miljard binnen gehaald. Dat geld kan beter besteed worden aan de bouw van voldoende betaalbare woningen
 • Een miljardeninvestering voor de nieuwbouw, verduurzaming van woningen en huurverlaging.
 • Verhoging en bredere beschikbaarheid van de huurtoeslag

(Zie voor meer informatie www.woonbond.nl)

Huurverlaging

Op Prinsjesdag was het in het nieuws. Huurverlaging voor diegenen die gezien hun inkomen te duur wonen. Pas bij de huurverhogingsdatum in 2021 gaat die in voor diegenen die er recht op hebben omdat het in een Wet vertaald moet worden. De verwachting voor Lelystad is dat het aantal huurders dat er mee te maken gaat krijgen niet hoog zal zijn. Dat komt omdat 80% van de woningen verhuurd worden onder een aftoppingsgrens. Los daarvan zal in 2021 de inflatie lager zijn dus ook de huurverhoging in totaal zal lager zijn. Sommigen die minder als de streefhuur betalen gaan omhoog, sommigen die boven de streefhuur wonen gaan omlaag.

Begin volgend jaar zullen we u hierover verder informeren want eerst moeten alle voorstellen nog in het parlement worden besproken.

Lelystad

Bij Centrada was de gemiddelde huurverhoging 2,6%. Dit percentage is gelijk aan de inflatie in het jaar daarvoor.  Let wel, het gaat hier om een gemiddelde. De werkelijke percentages schommelden tussen -2% en +4,3%. De HVOB heeft met Centrada afgesproken dat er maatwerk geleverd zou worden als er voor mensen financiële problemen zouden ontstaan.

Dat maatwerk zou kunnen bestaan uit:

 • Huurbevriezing of verlaging
 • Hulp bij verhuizing naar een minder dure woning

Na de aankondiging van de huurverhoging hebben zich tientallen mensen bij de HVOB gemeld voor advies  over deze zaken. Aan de hand van deze ervaringen en met het oog op bovengenoemde nieuwe wetgeving zal de HVOB met Centrada bespreken hoe het beleid voor de komende jaren vorm moet worden gegeven.

Bewoners in de hoofdrol

HVOB overlegt een aantal keren per jaar met Centrada over beleidszaken. Onlangs nog over het zogeheten Portefeuilleplan. Daarin wordt het voorgenomen beleid voor de komende 10 jaar geschetst. Daarbij werd door de HVOB veel aandacht besteed aan de volgende zaken:

 • De productie van voldoende betaalbare woningen, ook op langere termijn.

Voorwaarde voor zo’n productie is dat er voldoende bouwlocaties beschikbaar komen. Dat er ruim vooruit wordt gepland.

In dit verband pleitte de HVOB ook voor anticyclisch bouwen, bouwen op voorraad.

 • Wijkverbetering

In de visie van de HVOB zullen alle plannen in de papier versnipperaar verdwijnen als de bewoners daar niet van meet af aan bij betrokken worden. Vroegtijdige betrokkenheid is, zo leert de ervaring in het hele land, de enig manier om voldoende draagvlak te krijgen.

 • Energie en duurzaamheid

Ook hier wees de HVOB op de rol van bewoners. Het mag niet alleen over techniek gaan. Bewoners moeten betrokken worden bij het maken van keuzes en uitvoering.

Heeft u belangstelling voor deze zaken, wilt u er over mee praten? Neem dan contact met ons op: info@hvob.nl

Algemene ledenvergadering

De HVOB houdt op woensdag 18 november een algemene ledenvergadering. De vergadering is bedoeld om de leden te betrekken bij het opstellen van het jaarprogramma voor 2021. U kunt dan meedenken en meebeslissen over de activiteiten die de HVOB gaat ondernemen, bijvoorbeeld op terreinen als:

 • Energiebeleid, hoe houden we bij allerlei veranderingen de woonlasten laag
 • Wijkverbetering, gaat het met ons of over ons

De overheidsregels voor de bestrijding van covid-19 maken het noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeldt. Dat kan tot en met 11 november, via:
www.hvob.nl  
info@hvob.nl

De vergadering vindt plaats in complex de Buizerd, Tjalk 10  en begint om 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.15 uur.

De avond wordt geopend met een inleiding over de vraag: “Zijn de huren in de komende jaren nog betaalbaar?” De precieze agenda en programma worden nog bekend gemaakt.

Emailadressen leden

Graag willen wij u informeren over onze activiteiten en alles wat er op het gebied van wonen gebeurt. Dat doen wij bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en onze website. Soms willen we dat ook snel, gericht en zonder te veel kosten doen. Daarvoor is email zeer geschikt.

Van veel leden hebben we de emailadressen. De meer recent aangemelde leden hebben ook verklaard geen bezwaar te hebben dat HVOB en Centrada adresgegevens met elkaar delen. Immers Centrada int voor ons de contributie.

In het verleden was de formulering op het aanmeldingsformulier wellicht minder duidelijk. Wij gaan er toch van uit dat we het mailadres dat u bij aanmelding heeft opgegeven door ons gebruikt kan worden om u van informatie te voorzien.

Als u daar een andere opvatting over heeft, kunt u dat bij ons melden. De contactgegevens staan verder in deze nieuwsbrief.

Als u daar een andere opvatting over heeft, kunt u dat bij ons melden. De contactgegevens staan verder in deze nieuwsbrief.

Nog geen lid? Via www.hvob.nl kunt u zich aanmelden, de contributie wordt automatisch via servicekosten geïnd. We hebben meer leden nodig om een sterke positie van huurders in het overleg te behouden. Voor 0,75 eurocent per maand bent u lid.

Klik hier om nieuwsbrief naaar 2020 te downloaden.


Meld hier in om deel te nemen in de ledenvergadering op 18-11-2020:

AANMELDING FORMULIER VOOR ALV 18-11-2020 

  HVOB Actueel! 28-9-20

  Nieuwsbulletin 28-9-20

  HVOB overlegt met regelmaat met Centrada, Gemeente en andere instanties over wonen, zorg, leefbaarheid, energie, duurzaamheid en vele andere zaken. Informatie over onze standpunten wordt verstrekt via onze website, nieuwsbrieven en dit digitaal nieuwsbulletin, dat onregelmatig verschijnt.

  Goed nieuws voor spoedzoekers en andere woningzoekenden

  In april nam de gemeenteraad een positief besluit over Lars1. Dit is een plan voor de bouw van 152 tijdelijke woningen van hoge kwaliteit in Campus zuid. Te bouwen in opdracht van Centrada. Bestemd voor vergunninghouders, spoedzoeker en EU- werkers. De woningen gaan inmiddels in de verhuur. Er wordt besluitvorming voorbereid om nog zo’n project te realiseren: Lars 2.  Met hetzelfde aantal tijdelijke woningen. In de publiciteit is vooral de nadruk komen te liggen op de mogelijkheden die deze projecten voor vergunninghouders bieden. Dat is wat eenzijdig. Een derde (50 woningen per project) is bestemd voor vergunninghouders. Twee derde (ongeveer 100 woningen per project) is bestemd voor Lelystadse spoedzoekers. Die kunnen daar blij mee zijn. Uit de eerste reacties blijkt dat er daar veel van zijn. De HVOB is er ook blij mee. Maar zeker ook om nog een andere reden: er is een afspraak gemaakt dat Centrada op termijn, mede vanwege zijn financiële inzet bij deze projecten, 2 keer 300 reguliere woningen extra mag bouwen (300 voor Lars 1 en 300 voor Lars 2) op Campus midden. Veel druk van de ketel voor spoedzoekers en andere woningzoekenden.


  Digitale nieuwsbrief van 28-9-2020 in pdf formaat:

  Klik hier om de digitale nieuwsbrief HVOB te downloaden.

  HVOB Actueel! 25-9-20

  Nieuwsbulletin 25-9-20

  HVOB overlegt met regelmaat met Centrada, Gemeente en andere instanties over wonen, zorg, leefbaarheid, energie, duurzaamheid en vele andere zaken. Informatie over onze standpunten wordt verstrekt via onze website, nieuwsbrieven en dit digitaal nieuwsbulletin, dat onregelmatig verschijnt.

  Huurverlaging in het nieuws:

  Op Prinsjesdag was het in het nieuws. Huurverlaging voor diegenen die gezien hun inkomen te duur wonen. Pas bij de huurverhogingsdatum in 2021 gaat die in voor diegenen die er recht op hebben, omdat het in een Wet vertaald moet worden. De verwachting voor Lelystad is dat het aantal huurders dat er mee te maken gaat krijgen niet hoog zal zijn. Dat komt omdat 80% van de woningen verhuurd worden onder een aftoppingsgrens. Los daarvan zal in 2021 de inflatie lager zijn, dus ook de huurverhoging in totaal zal lager zijn. Sommigen die minder als de streefhuur betalen gaan omhoog, sommigen die boven de streefhuur wonen gaan omlaag. Begin volgend jaar zullen we u informeren, want eerst moeten alle voorstellen nog in het parlement worden besproken.

  Bouwen op voorraad

  Dit voorjaar verscheen de jaarrapportage over woonruimteverdeling in 2019. De rapportage opent met een aantal scherp in het oog springende, zorgwekkende feiten:

  • De zoekduur is gemiddeld met 0,5 jaar gestegen, vergeleken met 2018. Die zoekduur was al langer dan afgesproken in de Prestatieafspraken.
  • Het aantal woningzoekenden is toegenomen met 2300.
  • Op een beschikbaar komende woning reageren 340 mensen.

  In het overleg met gemeente en Centrada deed de HVOB verschillende voorstellen. Een daar van, het anticyclisch bouwen, is door het instellen van een investeringsfonds door het rijk (“wopke-wiebesfonds”) bijzonder actueel geworden.

  Bouw, anticyclisch, op voorraad

  Het is onder economen niet de vraag of er een recessie / depressie aankomt, maar wanneer. Hoelang die zal duren, hoe diep die zal zijn. Het is niet aan ons alle verschijnselen van een dergelijke situatie te beschrijven. Maar vanuit woonbeleid gezien is duidelijk dat de vraag naar koopwoningen zal dalen. Mensen ondergaan een groot inkomensverlies. Hypotheken worden onbereikbaar. Daardoor zal de druk op de huurmarkt toenemen, omdat een deel van de mensen huurwoningen zoeken en tevens omdat het aantal te bouwen sociale huurwoningen afhangt van het totale aantal woningen dat gebouwd wordt. Wachttijden zullen zonder maatregelen nog langer worden. Onacceptabel lang. In die situatie is het zeer verklaarbaar dat de druk om op voorraad te bouwen toeneemt: Woonbond, Aedes, Bouwend Nederland, E.I.B. hebben zich al eerder uitgesproken voor anticyclisch bouwen. Nu ligt er dan een investeringsfonds van 20 miljard Euro. De HVOB vraagt Gemeente Lelystad en Centrada de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. De overheden kunnen de financiering verzorgen. Bijvoorbeeld via investeringsfondsen of iets vergelijkbaars met de vroegere woningwetleningen. Er zijn in binnen en buitenland voorbeelden genoeg. De bouw hoeft, wat ons betreft niet beperkt te blijven tot sociale huurwoningen. Als samenwerking gezocht wordt met particuliere partijen, kunnen ze in een breed segment verhuurd en verkocht worden. Al naar gelang de woningbehoefte en de woonvisie van de gemeente. Het loslaten van de 30/70 verhouding tussen koop en sociale huur zal tijdelijk ook moeten, zodat extra bouw sociale huurwoningen mogelijk is.

  De voordelen zijn evident:

  • Er is continuïteit in de bouw en dus ook in het aanbod. Er kan beter aan de vraag naar woningen worden voldaan.
  • Er wordt gebouwd in tijd van laagconjunctuur. Dus relatief goedkoop, met positieve gevolgen voor de betaalbaarheid
  • Forse investeringen in crisistijd zijn ook goed voor de economie in het algemeen: werkgelegenheid, koopkracht.
  • Het past in het streven te groeien naar 100.000 inwoners.

  Digitale nieuwsbrief van 25-9-2020 in pdf formaat:

  Klik hier om de digitale nieuwsbrief HVOB te downloaden.

  Nieuwsbrief  voorjaar 2020

  Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de HVOB in 2020. Ondanks de moeilijke periode die wij allen op dit moment doormaken blijven wij u informeren en uw belangen behartigen. Alleen alles kan niet zo gaan als gebruikelijk. Spreekuren, op kantoor, waar we u kunnen ontvangen en na een  gesprek kunnen adviseren, dat kan voorlopig niet. Ook wij zullen ons moeten behelpen. Hoe u ons wel kunt bereiken vindt u verder in deze nieuwsbrief.

  De HVOB heeft jaarlijks vele vaste activiteiten, zoals onder meer: het houden van spreekuren, overleg met Centrada, adviezen aan Centrada, overleg met de gemeente, het maken van Prestatieafspraken met gemeente en Centrada.

  Naast de vele zaken die elk jaar terugkomen kiezen we elk jaar een of meerdere thema’ s waar we bijzondere aandacht aan besteden. Vorig jaar hielden we een tweetal conferenties. Een over bewonersparticipatie, een over de bouw van voldoende huurwoningen.

  Lees “Nieuwsbrief  voorjaar 2020” verder

  Conferentie 15 november

  Op weg naar voldoende huurwoningen

  Locatie: Kubus, Lelystad
  Datum: 15 november 2019
  Tijd: 13:00 uur

  Agenda

  • 13.00 uur inloop met koffie
  • 13.30 opening door wethouder Sparreboom
  • Inleidingen onder andere door:
   • Martine Visser, directeur Centrada
   • Paul van der Heijden, voorzitter Lokaal FNV Lelystad
  • 14.15 verdieping thema’s in werkgroepen
  • 15.15 pauze
  • 15.30 terugkoppeling naar plenaire vergadering
  • 16.00 afsluiting en borrel

  Dagvoorzitter

  Jop Fackeldey, gedeputeerde van de provincie Flevoland, zal als dagvoorzitter fungeren

  Doel

  Doel van de conferentie is een breed maatschappelijk draagvlak te scheppen voor de bouw van voldoende huurwoningen. Voor rijk en arm, jong en oud, fit en gehandicapt.
  Dat zal niet alleen zorgen voor een stad in balans, met kansen voor iedereen op de woningmarkt, maar ook bijdragen tot een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en versterken van de werkgelegenheid.

  Wij nodigen u van harte uit aan deze conferentie deel te nemen. Om organisatorische redenen is het noodzakelijk u van te voren aan te melden per email: info@hvob.nl of via het inschrijfformulier hieronder. Graag vermelden namens welke organisatie en met hoeveel personen u aanwezig bent.

  IN MEMORIAM

  Joop Roosemalen

  Op 1 augustus 2019 is van oud-voorzitter HVOB, Joop Roosemalen, naar zijn wens in besloten kring afscheid genomen te Lelystad. Zaterdag 27 juli is Joop in Lelystad overleden. 

  Joop is jaren lang voorzitter geweest van HVOB en nam ruim 2 jaar terug afscheid als voorzitter HVOB. Gedreven als hij was heeft hij veel betekend voor HVOB en was tot zijn overlijden adviseur van HVOB.
  HVOB wenst namens bestuur en haar leden de nabestaanden veel sterkte in de komende moeilijke periode.