Nieuwsbrief zomer 2021

Bouwen voor nu en de toekomst

Voor u ligt de nieuwsbrief van de HVOB. In deze brief kijken we ver vooruit: naar het volgend voorjaar, dat van 2022. Dan vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Die vinden wij heel belangrijk. Belangrijk voor alles wat met wonen te maken heeft. Om dat duidelijk te maken eerst wat feiten:

 • Op dit moment staan er zo’n 16.000 woningzoekenden ingeschreven bij Centrada
 • Gemiddeld staan mensen 5,9 jaar ingeschreven voor ze een woning kunnen betrekken
 • Als er een woning vrij komt en aangeboden wordt, reageren daar 350 woningzoekenden op
 • De slaagkans, de kans dat u een woning krijgt als u op een aanbieding reageert is 6,8 %. In 2013 was dat nog 35%.

Dramatische cijfers. Dat moet beter en kan ook beter. Er wordt in de media veel gesproken over de sterke groei van Lelystad tussen nu en 2040. In 2040 zou Lelystad 100.000 inwoners moeten hebben. In de praktijk gebeurt er echter te weinig.

Daarom start de HVOB vanaf nu een campagne om de leden van de gemeenteraad er van te overtuigen dat een hogere en continue productie van huurwoningen van levensbelang is voor de stad:

 • Omdat op die manier de menselijke problemen die achter bovengenoemde dramatische cijfers schuil gaan aangepakt kunnen worden.
 • Omdat op die wijze voldoende woningen beschikbaar kunnen komen voor de mensen die gaan werken in de bedrijven die Lelystad zo graag wil aantrekken
 • Omdat zo de mensen die hier al werken, denk aan onderwijzers, verpleegkundigen, behouden kunnen worden voor de stad

Tussen nu en de raadsverkiezingen zal de HVOB een sterke lobby voeren en diverse instrumenten inzetten, zoals:

 • Gesprekken met raadsleden
 • Publicaties in de pers
 • Aanwezig zijn in de media
 • Het uitbrengen van eigen nieuwsbrieven en actuele nieuwsbulletins
 • Inspreken bij de raadsvergadering bij alle onderwerpen die met wonen in de breedste zin te maken hebben

U kunt zelf ook veel doen:

Door u stem te laten horen, uw mening te geven op momenten en plaatsen waar dat kan. Maar meer nog door de HVOB praktisch te ondersteunen in deze campagne.  U helpt dan, naar de gemeenteraad toe, de bewoners van Lelystad een gezicht te geven. Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op:

Veranderingen op energiegebied

Houdt het betaalbaar

Elke dag is er wel wat nieuws op energiegebied. De ene keer zegt een rechter dat alles sneller moet. Een andere keer zitten woningbouwverenigingen lang te wachten op de voor hen zo belangrijke spelregels van de gemeente. Kunt u er nog een touw aan vastknopen?

De HVOB gaat proberen voor de huurders helderheid te brengen in deze materie:

 • Wat zijn de regels? Wie gaat waar over? Wat beslist de regering, de provincie, de gemeente of Centrada
 • Wat zijn de mogelijkheden na afsluiten van het gas? Warmtenet, waterstofgas of alles elektrisch?
 • Hoe worden de bewoners / huurders betrokken bij deze grote operatie? Wat zijn hun rechten?
 • En dan natuurlijk de hamvraag? Wat gaat dat kosten en wie gaat dat betalen?

De HVOB organiseert in de eerste week van september een voorlichtingsbijeenkomst in samenwerking met Centrada en de gemeente. Zeer waarschijnlijk zal dat tegen die tijd nog digitaal moeten. Precieze gegevens worden nog bekend gemaakt. U kunt de voorbereidingen en vorderingen daarin ook volgen via onze website.

Als u aan die bijeenkomst wilt deelnemen, kunt u zich nu al aanmelden via de elders in deze brief genoemde mogelijkheden.

Wilt u nu al van alles weten, dan beantwoorden we uw vragen graag via dezelfde kanalen.


Klik hier om nieuwsbrief zomer 2021 te downloaden.


Prestatieafspraken 2021 getekend door HVOB-Centrada-Gemeente Lelystad

https://www.youtube.com/watch?v=K5lZ-8fUEHQ

Samenwerken aan kwalitatieve groei staat centraal in de Prestatieafspraken 2021.

Dit jaar hebben de ondertekenaars, Centrada-Gemeente Lelystad-HVOB vanwege Corona gekozen voor een alternatieve ondertekening en in een video vastgelegd.

Namens HVOB tekende Laurens Meerten de Prestatieafspraken 2021.

De prestatie afspraken kunt u bekijken via de volgende link: Prestatieafspraken 2021

 

 

 

 

 

Wooncrisis

Weg met de wooncrisis

klik hier om de petitie te lezen en te ondertekenen

Aan: gemeentebestuur Lelystad

Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Lelystad!

Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Lelystad!

Het is wooncrisis, ook in onze gemeente. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn te lang en de huurprijzen in de vrije sector onbetaalbaar. Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen ontstaan. Juist nu we thuis moeten blijven ontbreekt het steeds vaker aan een veilig, warm, ruim genoeg of betaalbaar huis. Juist nu zitten Nederlanders vast in hun te dure en ongemakkelijke huis, of staan ze letterlijk op straat.

De landelijke overheid heeft gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor wonen. Maar het is juist de landelijke politiek die een oplossing in de weg staat. Doordat het kabinet woningcorporaties belast met de verhuurderheffing (een belasting op sociale huurwoningen) komen ze fors geld te kort om te zorgen dat iedereen een betaalbaar dak boven het hoofd heeft. Erger nog: door de verhuurderheffing moeten woningcorporaties sociale huurwoningen verkopen, kunnen ze te weinig nieuwe bij bouwen en zijn de huurprijzen fors gestegen. Gemeenten staan machteloos tegenover de woekerprijzen in de vrije huursector zolang de landelijke overheid ingrijpen niet mogelijk maakt.

Daarom roepen wij gemeente op om zich uit te spreken voor landelijk woonbeleid waarbij de wooncrisis wél kan worden aangepakt. Zorg dat we eindelijk werk kunnen maken van voldoende betaalbare huurwoningen voor iedereen.

Wij willen:

Voldoende en betaalbare sociale huurwoningen. Maak dit mogelijk door de verhuurderheffing af te schaffen. Zo kunnen er veel meer sociale huurwoningen worden gebouwd en betaalbaar worden verhuurd.

Betaalbare huur voor de lage én de middeninkomens. Verhoog de inkomensgrens zodat ook de zorghelden, onderwijzers en anderen een betaalbare huurwoning kunnen vinden.

Huurprijsbescherming voor huurders in de vrije sector. Leg de huurprijzen aan banden zodat de kwaliteit van een woning klopt met de prijs en huurders geen woekerprijzen betalen.

Weg met de Wooncrisis, een huis voor iedereen!

Waarom is het belangrijk?

 

Nieuwsbrief najaar 2020

Dit is de tweede nieuwsbrief van de HVOB in 2020. In deze uitgave informeren wij u onder meer over mogelijke vervolgacties op het huurbeleid 2020, over onze inzet bij het regelmatige overleg met Centrada. Verder vindt u een oproep voor een algemene ledenvergadering dit najaar.

Voor actuele informatie kunt u altijd onze website bezoeken: www.hvob.nl .

Problemen door huurverhoging

Volgens de Nederlandse Woonbond zijn veel huurders in problemen gekomen door de huurverhoging per 1 juli. De gemiddelde stijging bij sociale verhuurders ( woningbouwcorporaties) bedroeg 2,7 %. Dit is de hoogste gemiddelde stijging sinds jaren.Samen met de onzekere inkomenssituatie die voor veel mensen door de crisis is ontstaan, is dat een recept voor grote problemen.

De Woonbond luidt dan ook de noodklok en eist via publicaties en een petitie onder meer:

 • Intrekking van de verhuurdersheffing. Het rijk heeft door die heffing( belasting op huur) zo’n 10 miljard binnen gehaald. Dat geld kan beter besteed worden aan de bouw van voldoende betaalbare woningen
 • Een miljardeninvestering voor de nieuwbouw, verduurzaming van woningen en huurverlaging.
 • Verhoging en bredere beschikbaarheid van de huurtoeslag

(Zie voor meer informatie www.woonbond.nl)

Huurverlaging

Op Prinsjesdag was het in het nieuws. Huurverlaging voor diegenen die gezien hun inkomen te duur wonen. Pas bij de huurverhogingsdatum in 2021 gaat die in voor diegenen die er recht op hebben omdat het in een Wet vertaald moet worden. De verwachting voor Lelystad is dat het aantal huurders dat er mee te maken gaat krijgen niet hoog zal zijn. Dat komt omdat 80% van de woningen verhuurd worden onder een aftoppingsgrens. Los daarvan zal in 2021 de inflatie lager zijn dus ook de huurverhoging in totaal zal lager zijn. Sommigen die minder als de streefhuur betalen gaan omhoog, sommigen die boven de streefhuur wonen gaan omlaag.

Begin volgend jaar zullen we u hierover verder informeren want eerst moeten alle voorstellen nog in het parlement worden besproken.

Lelystad

Bij Centrada was de gemiddelde huurverhoging 2,6%. Dit percentage is gelijk aan de inflatie in het jaar daarvoor.  Let wel, het gaat hier om een gemiddelde. De werkelijke percentages schommelden tussen -2% en +4,3%. De HVOB heeft met Centrada afgesproken dat er maatwerk geleverd zou worden als er voor mensen financiële problemen zouden ontstaan.

Dat maatwerk zou kunnen bestaan uit:

 • Huurbevriezing of verlaging
 • Hulp bij verhuizing naar een minder dure woning

Na de aankondiging van de huurverhoging hebben zich tientallen mensen bij de HVOB gemeld voor advies  over deze zaken. Aan de hand van deze ervaringen en met het oog op bovengenoemde nieuwe wetgeving zal de HVOB met Centrada bespreken hoe het beleid voor de komende jaren vorm moet worden gegeven.

Bewoners in de hoofdrol

HVOB overlegt een aantal keren per jaar met Centrada over beleidszaken. Onlangs nog over het zogeheten Portefeuilleplan. Daarin wordt het voorgenomen beleid voor de komende 10 jaar geschetst. Daarbij werd door de HVOB veel aandacht besteed aan de volgende zaken:

 • De productie van voldoende betaalbare woningen, ook op langere termijn.

Voorwaarde voor zo’n productie is dat er voldoende bouwlocaties beschikbaar komen. Dat er ruim vooruit wordt gepland.

In dit verband pleitte de HVOB ook voor anticyclisch bouwen, bouwen op voorraad.

 • Wijkverbetering

In de visie van de HVOB zullen alle plannen in de papier versnipperaar verdwijnen als de bewoners daar niet van meet af aan bij betrokken worden. Vroegtijdige betrokkenheid is, zo leert de ervaring in het hele land, de enig manier om voldoende draagvlak te krijgen.

 • Energie en duurzaamheid

Ook hier wees de HVOB op de rol van bewoners. Het mag niet alleen over techniek gaan. Bewoners moeten betrokken worden bij het maken van keuzes en uitvoering.

Heeft u belangstelling voor deze zaken, wilt u er over mee praten? Neem dan contact met ons op: info@hvob.nl

Algemene ledenvergadering

De HVOB houdt op woensdag 18 november een algemene ledenvergadering. De vergadering is bedoeld om de leden te betrekken bij het opstellen van het jaarprogramma voor 2021. U kunt dan meedenken en meebeslissen over de activiteiten die de HVOB gaat ondernemen, bijvoorbeeld op terreinen als:

 • Energiebeleid, hoe houden we bij allerlei veranderingen de woonlasten laag
 • Wijkverbetering, gaat het met ons of over ons

De overheidsregels voor de bestrijding van covid-19 maken het noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeldt. Dat kan tot en met 11 november, via:
www.hvob.nl  
info@hvob.nl

De vergadering vindt plaats in complex de Buizerd, Tjalk 10  en begint om 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.15 uur.

De avond wordt geopend met een inleiding over de vraag: “Zijn de huren in de komende jaren nog betaalbaar?” De precieze agenda en programma worden nog bekend gemaakt.

Emailadressen leden

Graag willen wij u informeren over onze activiteiten en alles wat er op het gebied van wonen gebeurt. Dat doen wij bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en onze website. Soms willen we dat ook snel, gericht en zonder te veel kosten doen. Daarvoor is email zeer geschikt.

Van veel leden hebben we de emailadressen. De meer recent aangemelde leden hebben ook verklaard geen bezwaar te hebben dat HVOB en Centrada adresgegevens met elkaar delen. Immers Centrada int voor ons de contributie.

In het verleden was de formulering op het aanmeldingsformulier wellicht minder duidelijk. Wij gaan er toch van uit dat we het mailadres dat u bij aanmelding heeft opgegeven door ons gebruikt kan worden om u van informatie te voorzien.

Als u daar een andere opvatting over heeft, kunt u dat bij ons melden. De contactgegevens staan verder in deze nieuwsbrief.

Als u daar een andere opvatting over heeft, kunt u dat bij ons melden. De contactgegevens staan verder in deze nieuwsbrief.

Nog geen lid? Via www.hvob.nl kunt u zich aanmelden, de contributie wordt automatisch via servicekosten geïnd. We hebben meer leden nodig om een sterke positie van huurders in het overleg te behouden. Voor 0,75 eurocent per maand bent u lid.

Klik hier om nieuwsbrief najaar 2020 te downloaden.


Meld hier in om deel te nemen in de ledenvergadering op 18-11-2020:

AANMELDING FORMULIER VOOR ALV 18-11-2020 

  HVOB Actueel! 28-9-20

  Nieuwsbulletin 28-9-20

  HVOB overlegt met regelmaat met Centrada, Gemeente en andere instanties over wonen, zorg, leefbaarheid, energie, duurzaamheid en vele andere zaken. Informatie over onze standpunten wordt verstrekt via onze website, nieuwsbrieven en dit digitaal nieuwsbulletin, dat onregelmatig verschijnt.

  Goed nieuws voor spoedzoekers en andere woningzoekenden

  In april nam de gemeenteraad een positief besluit over Lars1. Dit is een plan voor de bouw van 152 tijdelijke woningen van hoge kwaliteit in Campus zuid. Te bouwen in opdracht van Centrada. Bestemd voor vergunninghouders, spoedzoeker en EU- werkers. De woningen gaan inmiddels in de verhuur. Er wordt besluitvorming voorbereid om nog zo’n project te realiseren: Lars 2.  Met hetzelfde aantal tijdelijke woningen. In de publiciteit is vooral de nadruk komen te liggen op de mogelijkheden die deze projecten voor vergunninghouders bieden. Dat is wat eenzijdig. Een derde (50 woningen per project) is bestemd voor vergunninghouders. Twee derde (ongeveer 100 woningen per project) is bestemd voor Lelystadse spoedzoekers. Die kunnen daar blij mee zijn. Uit de eerste reacties blijkt dat er daar veel van zijn. De HVOB is er ook blij mee. Maar zeker ook om nog een andere reden: er is een afspraak gemaakt dat Centrada op termijn, mede vanwege zijn financiële inzet bij deze projecten, 2 keer 300 reguliere woningen extra mag bouwen (300 voor Lars 1 en 300 voor Lars 2) op Campus midden. Veel druk van de ketel voor spoedzoekers en andere woningzoekenden.


  Digitale nieuwsbrief van 28-9-2020 in pdf formaat:

  Klik hier om de digitale nieuwsbrief HVOB te downloaden.