HVOB Actueel! 25-9-20

Nieuwsbulletin 25-9-20

HVOB overlegt met regelmaat met Centrada, Gemeente en andere instanties over wonen, zorg, leefbaarheid, energie, duurzaamheid en vele andere zaken. Informatie over onze standpunten wordt verstrekt via onze website, nieuwsbrieven en dit digitaal nieuwsbulletin, dat onregelmatig verschijnt.

Huurverlaging in het nieuws:

Op Prinsjesdag was het in het nieuws. Huurverlaging voor diegenen die gezien hun inkomen te duur wonen. Pas bij de huurverhogingsdatum in 2021 gaat die in voor diegenen die er recht op hebben, omdat het in een Wet vertaald moet worden. De verwachting voor Lelystad is dat het aantal huurders dat er mee te maken gaat krijgen niet hoog zal zijn. Dat komt omdat 80% van de woningen verhuurd worden onder een aftoppingsgrens. Los daarvan zal in 2021 de inflatie lager zijn, dus ook de huurverhoging in totaal zal lager zijn. Sommigen die minder als de streefhuur betalen gaan omhoog, sommigen die boven de streefhuur wonen gaan omlaag. Begin volgend jaar zullen we u informeren, want eerst moeten alle voorstellen nog in het parlement worden besproken.

Bouwen op voorraad

Dit voorjaar verscheen de jaarrapportage over woonruimteverdeling in 2019. De rapportage opent met een aantal scherp in het oog springende, zorgwekkende feiten:

 • De zoekduur is gemiddeld met 0,5 jaar gestegen, vergeleken met 2018. Die zoekduur was al langer dan afgesproken in de Prestatieafspraken.
 • Het aantal woningzoekenden is toegenomen met 2300.
 • Op een beschikbaar komende woning reageren 340 mensen.

In het overleg met gemeente en Centrada deed de HVOB verschillende voorstellen. Een daar van, het anticyclisch bouwen, is door het instellen van een investeringsfonds door het rijk (“wopke-wiebesfonds”) bijzonder actueel geworden.

Bouw, anticyclisch, op voorraad

Het is onder economen niet de vraag of er een recessie / depressie aankomt, maar wanneer. Hoelang die zal duren, hoe diep die zal zijn. Het is niet aan ons alle verschijnselen van een dergelijke situatie te beschrijven. Maar vanuit woonbeleid gezien is duidelijk dat de vraag naar koopwoningen zal dalen. Mensen ondergaan een groot inkomensverlies. Hypotheken worden onbereikbaar. Daardoor zal de druk op de huurmarkt toenemen, omdat een deel van de mensen huurwoningen zoeken en tevens omdat het aantal te bouwen sociale huurwoningen afhangt van het totale aantal woningen dat gebouwd wordt. Wachttijden zullen zonder maatregelen nog langer worden. Onacceptabel lang. In die situatie is het zeer verklaarbaar dat de druk om op voorraad te bouwen toeneemt: Woonbond, Aedes, Bouwend Nederland, E.I.B. hebben zich al eerder uitgesproken voor anticyclisch bouwen. Nu ligt er dan een investeringsfonds van 20 miljard Euro. De HVOB vraagt Gemeente Lelystad en Centrada de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. De overheden kunnen de financiering verzorgen. Bijvoorbeeld via investeringsfondsen of iets vergelijkbaars met de vroegere woningwetleningen. Er zijn in binnen en buitenland voorbeelden genoeg. De bouw hoeft, wat ons betreft niet beperkt te blijven tot sociale huurwoningen. Als samenwerking gezocht wordt met particuliere partijen, kunnen ze in een breed segment verhuurd en verkocht worden. Al naar gelang de woningbehoefte en de woonvisie van de gemeente. Het loslaten van de 30/70 verhouding tussen koop en sociale huur zal tijdelijk ook moeten, zodat extra bouw sociale huurwoningen mogelijk is.

De voordelen zijn evident:

 • Er is continuïteit in de bouw en dus ook in het aanbod. Er kan beter aan de vraag naar woningen worden voldaan.
 • Er wordt gebouwd in tijd van laagconjunctuur. Dus relatief goedkoop, met positieve gevolgen voor de betaalbaarheid
 • Forse investeringen in crisistijd zijn ook goed voor de economie in het algemeen: werkgelegenheid, koopkracht.
 • Het past in het streven te groeien naar 100.000 inwoners.

Digitale nieuwsbrief van 25-9-2020 in pdf formaat:

Klik hier om de digitale nieuwsbrief HVOB te downloaden.

Nieuwsbrief  voorjaar 2020

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de HVOB in 2020. Ondanks de moeilijke periode die wij allen op dit moment doormaken blijven wij u informeren en uw belangen behartigen. Alleen alles kan niet zo gaan als gebruikelijk. Spreekuren, op kantoor, waar we u kunnen ontvangen en na een  gesprek kunnen adviseren, dat kan voorlopig niet. Ook wij zullen ons moeten behelpen. Hoe u ons wel kunt bereiken vindt u verder in deze nieuwsbrief.

De HVOB heeft jaarlijks vele vaste activiteiten, zoals onder meer: het houden van spreekuren, overleg met Centrada, adviezen aan Centrada, overleg met de gemeente, het maken van Prestatieafspraken met gemeente en Centrada.

Naast de vele zaken die elk jaar terugkomen kiezen we elk jaar een of meerdere thema’ s waar we bijzondere aandacht aan besteden. Vorig jaar hielden we een tweetal conferenties. Een over bewonersparticipatie, een over de bouw van voldoende huurwoningen.

Lees “Nieuwsbrief  voorjaar 2020” verder

Conferentie 15 november

Op weg naar voldoende huurwoningen

Locatie: Kubus, Lelystad
Datum: 15 november 2019
Tijd: 13:00 uur

Agenda

 • 13.00 uur inloop met koffie
 • 13.30 opening door wethouder Sparreboom
 • Inleidingen onder andere door:
  • Martine Visser, directeur Centrada
  • Paul van der Heijden, voorzitter Lokaal FNV Lelystad
 • 14.15 verdieping thema’s in werkgroepen
 • 15.15 pauze
 • 15.30 terugkoppeling naar plenaire vergadering
 • 16.00 afsluiting en borrel

Dagvoorzitter

Jop Fackeldey, gedeputeerde van de provincie Flevoland, zal als dagvoorzitter fungeren

Doel

Doel van de conferentie is een breed maatschappelijk draagvlak te scheppen voor de bouw van voldoende huurwoningen. Voor rijk en arm, jong en oud, fit en gehandicapt.
Dat zal niet alleen zorgen voor een stad in balans, met kansen voor iedereen op de woningmarkt, maar ook bijdragen tot een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en versterken van de werkgelegenheid.

Wij nodigen u van harte uit aan deze conferentie deel te nemen. Om organisatorische redenen is het noodzakelijk u van te voren aan te melden per email: info@hvob.nl of via het inschrijfformulier hieronder. Graag vermelden namens welke organisatie en met hoeveel personen u aanwezig bent.