Reactie Huurdersvereniging Ons Belang ( HVOB) op extra bouwplannen Centrada.

Lelystad, januari 2020 (verstuurd persbericht)

HVOB heeft waardering voor het snel oppakken door Centrada en de Gemeente Lelystad van de bouwplannen uit de Prestatieafspraken 2020 en hoopt dan ook dat voortvarend deze plannen kunnen worden uitgevoerd.

In 2020 al de oplevering van 50 woningen extra is een prima ambitie zodat zij die met spoed een woning zoeken meer kans maken op hun woonbehoefte.

We hopen wel dat voor 2021 en volgend deze bouwplannen het aantal van 50 zal overstijgen gezien de vele spoedzoekers. Daarnaast is het voor HVOB belangrijk om goede afspraken met Centrada te maken over woontoewijzing en soort huurcontract. Woonzekerheid is en blijft belangrijk. Uiteraard kunnen jongerencontracten, studentencontracten bijvoorbeeld die wettelijk mogelijk zijn voor een bepaalde duur van het huurcontract benut worden.

Bij toewijzing van een woning aan een spoedzoeker kan veelal de woningzoekende het beschouwen als tijdelijk en op zoek blijven gaan naar een passende woning, derhalve zou het behouden van de inschrijftijd voor sociale huurwoningen wenselijk zijn zodat doorstroming plaats kan vinden. Daarover is HVOB al in gesprek met Centrada.

Dat urgentiehouders gebruik kunnen maken van deze spoedzoekmogelijkheid kan een deel van de oplossing zijn voor de taak van de Gemeente op het gebied van huisvesting voor deze groep. Dat zou het mogelijk kunnen maken om ze sneller te huisvesten en ze gewoon via inschrijving kans te laten maken op de reguliere woningtoewijzing.

Belangrijk is en blijft wel dat de andere spoedzoekers door de Gemeente gelijk behandeld worden binnen de mogelijkheden. Met het totaal van 450 woningen ,waarvan een deel tijdelijk, wordt deels de achterstand ingelopen van de periode 2013-2017. De jaarlijkse productie voor de komende jaren blijft voor het sociale deel 30% conform het collegeakkoord van de bouwproductie.

Deel 2 statushouders. deel 1 zie 11 juni 2019.

Inbreng 29 oktober bij Bobsessie Raad Sessie 2 – RV Scenario’s huisvesting statushouders (MPG)

Statushouders 2019 Lelystad

In 2019 kregen op grond van een aangenomen motie in 2018 en vastgelegd in de Prestatieafspraken statushouders geen urgentie meer ondanks de taakstelling.

In 2019 diende het College een voorstel in om via gezinshereniging alsnog statushouders met urgentie te huisvesten via de Woningcorporatie Centrada. Ook dat voorstel heeft het niet gehaald en werd door de Raad afgewezen.

In het Bestuurlijk Overleg HVOB-Gemeente-Centrada heeft HVOB voorgesteld om de statushouders in 2019 alsnog te huisvesten door gezinshereniging waarbij een dertigtal eengezinswoningen in de latere jaren eenmalig worden toegevoegd aan de bouw van sociale woningen zonder deze dan mee te tellen bij de sociale woningvoorraad. De wethouder kon op dat moment dit voorstel niet toezeggen.

De achterban van hurend Lelystad en HVOB vernam via de media dat wederom het College het voorstel deed om alsnog het verworpen voorstel in 2019 weer als oplossing voor te dragen maar nu met 2 alternatieven die de Gemeente Lelystad geld zou kosten. Zowel woningzoekenden als huurders die op zoek zijn naar een andere woning reageerden daarop afwijzend grotendeels gezien de krapte op de woningmarkt.

HVOB is van mening dat het de taak van de Gemeente is statushouders via de taakstelling te huisvesten en niet Centrada. Andere Gemeentes hebben oplossingen zoals Castricum via noodwoningen voor statushouders en Purmerend door zelf woningen te bouwen voor spoedzoekers en die woningen ook zelf te gaan toewijzen.

HVOB wenst voor 2019 mee te werken aan een oplossing die recht doet aan de thans ontstane situatie. Daarvoor vraagt zij compensatie in woningen in de daarop volgende jaren, te denken aan 30.

Daardoor is er een acceptabele invloed op de wachtlijst van 1 of 2 jaar en gaat het niet, met enige vertraging, ten koste van de beschikbare vrijkomende woningen voor allen die op de wachtlijsten staan.

HVOB is voorstander van een evenwichtige opbouw van de bevolking in Lelystad. Echter laat die zich niet dwingen in procenten maar zal via geleidelijkheid een juiste verhouding kunnen behalen. Zeker met de wens van de Gemeente om tot 2040 naar 100.000 inwoners te groeien. Die zal niet alleen kunnen bestaan uit middeninkomens en hoger maar zal geleidelijk bereikt kunnen worden door verstandig aanbod voor alle groepen. Centrada zet al in om 25% tot 28% van de woningbouw voor haar rekening te nemen. Dat zal de geleidelijkheid realiseren mits College ook een rem  zet op de aantrekkelijke appartementenbouw en ombouw op dit moment.

HVOB neemt de huursector serieus, op 15 november organiseert HVOB een conferentie Op weg naar voldoende huurwoningen bijvoorbeeld, om zo toekomstgericht te zorgen voor een betaalbare huursector voor iedereen die wil, kan of moet huren in Lelystad.

Via Bestuurlijk Overleg kan dan ook HVOB met een addendum 2019 komen met ons voorstel ter eventuele vervanging van thans in de Prestatieafspraken 2019 afgesproken regelingen statushouders.

Vooruitkijkend naar 2020 hopen we dat de Gemeente Lelystad met een oplossing taakstelling statushouders komt die geen invloed heeft op de reguliere wachtlijst. Onze achterban, woningzoekenden zonder en met woning, zal dat redelijk vinden. De jaren 2016-2018 werden in totaal aan urgenten toen ook statushouders er onder vielen het streefpercentage van maximaal 25% ruimschoots overschreden.

Hans Kregting

adviseur HVOB

Brief aan Raad Lelystad over urgentie statushouders

HVOB omtrent motie urgentie statushouders Lelystad

De Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) heeft kennis genomen van de informatie op internet behorende bij de raadsvergadering 11 juni 2019 agendapunt 7.

Voorafgaand daaraan is in een bestuurlijk overleg Wonen mondeling toegelicht wat het College van plan was. Namelijk voor 2019 alsnog urgentie toestaan. Daarna afhankelijk van onderzoek maatregelen nemen naar aanleiding van de motie urgentie afschaffen statushouders. De Prestatieafspraken 2019 werden aangepast in het verlengde van de motie.

HVOB heeft in het Bestuurlijk Overleg aangegeven het niet eens te zijn met de voorgestelde uitvoering van het College en dat ook toegelicht waarom niet.

Een deel van onze achterban heeft er een probleem mee dat statushouders voorrang kregen op alle ingeschrevenen voor woonruimte in Lelystad. De huidige wetgeving geeft ook de mogelijkheid om urgentie voor statushouders te schrappen.

Vanaf december 2018 heeft de Gemeente Lelystad de mogelijkheid om een oplossing te vinden voor de taakstelling. HVOB vindt dat zij sinds de aanname van de motie vrijwel niet betrokken werd bij het zoeken naar een oplossing. Dat heeft tot gevolg dat in het voorstel aan de Raad nr 190009347 HVOB op een aantal zaken forse kritiek heeft.

Daarnaast hecht HVOB er aan te vermelden dat statushouders gezien de taakstelling gehuisvest dienen te worden binnen de gestelde termijnen. We pleiten er voor om via een doelgroepenbeleid via de Prestatieafspraken vast te leggen hoe de wachtlijsten niet beïnvloed worden.

  1. De taakstelling is opgelegd aan de Gemeente. HVOB kan zich prima voorstellen dat de corporatie deze doelgroep gaat huisvesten echter dan wel met een compensatie van het aantal toegewezen woningen aan statushouders. Dat is voor de Gemeente een prima oplossing. Alleen minder opbrengsten voor de grond is dan een consequentie.  Alle overige kosten inclusief het systeem rondom woningtoewijzing wordt gedragen door de sociale huursector. Wel is het te overwegen om aan Centrada de kosten urgentie die een normale urgentieaanvrager heeft door de Gemeente te laten betalen. HVOB vindt dit een constructieve goede oplossing die recht doet aan de motie. Door structureel een hogere plancapaciteit te hanteren van bijvoorbeeld 130% in 2020 en volgende jaren waarbij gemonitord wordt dat Centrada maximaal 29% van de sociale woningvoorraad in Lelystad bezit. Bij overschrijding daarvan moet de Gemeente zelf op zoek gaan naar andere mogelijke oplossingen zoals zelf bouwen of sobere huisvesting.
  2. Het College voorziet dat short-mid-longstay (deels) uitgevoerd door Centrada een optie is voor huisvesting statushouders binnen de taakstelling. HVOB ziet dan graag eerst bekeken worden of Centrada dit soort huurcontracten wettelijk mag afsluiten. Voor zover ons bekend is dat een zaak van de markt om dit soort huisvesting aan te bieden en valt dat niet binnen de taak van de corporaties. Wel ziet HVOB mogelijkheden in tijdelijke woningbouw voor spoedzoekers in Lelystad zoals: statushouders, opvang bij echtscheidingen, jongerenhuisvesting, studentenhuisvesting en andere spoedzoekers in Lelystad.
  3. De argumentatie dat het weinig invloed heeft op de wachtlijst is niet ter zake doende. De motie is glashelder. En weinig invloed is ook invloed. Opgemerkt daarbij dat het argument woningbouwproductie in 2019 en 2020 tot 400 heeft natuurlijk een positieve werking op de wachtlijst. Maar gezien de jaren dat via urgentie de 75% aanbieden voor woningzoekenden niet behaald is en dat daarbij nooit maatregelen conform Prestatieafspraken door de Gemeente zijn genomen wordt de toezegging in de Prestatieafspraken 2019 ook niet verwacht dat het percentage 75% behaald gaan worden en dat de overschrijdingen in 2016,2017 en 2018 alsnog worden gecompenseerd.
  4. Het argument dat als er gezinshereniging plaats vindt dat er weer woonruimte beschikbaar komt is te eenvoudig gesteld. Een aantal reeds gehuisveste statushouders zitten met meerderen in 1 woning. Alleen als alle statushouders in die woning tegelijkertijd gezinshereniging hebben dan zou het zo kunnen zijn dat er 4 eengezinswoningen toegekend worden en 1 woning met 4 kamers vrij komt. Uiteraard als slechts 1 statushouder vertrekt komt er theoretisch wel een woonruimte vrij maar kan die moeilijk worden aangeboden voor een reguliere woningzoekende. Daarnaast opgemerkt dat juist de eengezinswoningen gewild zijn in Lelystad en daar een hoge reactiedruk voor is.
  5. Het vergroten van doorstroming als argument is  niet valide. Dit dient een normale taak te zijn om de doelen in de Prestatieafspraken na te komen.
  6. Bij de oplossingsrichtingen constateren we dat voorbeelden zoals Purmerend ( zelf bouwen  https://www.woonbond.nl/nieuws/purmerend-bouwt-zelf-woningen) of sobere huisvesting in Castricum voor statushouders ( https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/28/voorrang-hoeft-niet-huisvesting-moet-a1909018 met steun van pilotconstructie BZK) niet genoemd worden. Dat terwijl ze wel degelijk relevant zijn in mogelijke oplossingen richting blijvend geen urgentie verlenen.
  7. Aanpassing via addendum vereist? Het aannemen van de motie leidde tot aanpassing Prestatieafspraken. Als het collegevoorstel uitgevoerd gaat worden is dat dan niet eerst een zaak om dat via de Prestatieafspraken te regelen?
  8. We zien als HVOB graag een aantal afspraken tegemoet die ook toekomstbestendig zijn als bijvoorbeeld het geweld in Libië toeneemt en de vluchtelingenstroom weer op gang komt.

HVOB gaat er vooralsnog vanuit dat de urgentieregeling nog kan worden opgeschort totdat de bijbehorende beslissingen zoals gevolgen Prestatieafspraken zijn genomen. Het alsnog aannemen van een Huisvestingsverordening zonder urgentie statushouders is geen oplossing.

HVOB staat open voor vragen en of opmerkingen via de mail of op ons spreekuur.

Namens het bestuur,

Hans Kregting

Adviseur HVOB.