Brief HVOB aan Raadsleden Lelystad omtrent dossier Statushouders

Bij het schrijven van het bericht was nog niet bekend dat de Provincie het voorstel statushouders Gemeente Lelystad had afgewezen.

Geachte leden van de Raad,

Op dinsdag 7 april vindt een BOB sessie plaats, waar onder meer de plannen voor Campus zuid besproken worden. Er wordt gepeild of er bij de leden van uw Raad “wensen en bedenkingen” zijn. Dat zal na de beraadslagingen blijken.

 

Bij de HVOB, kan ik u verzekeren, leven zeker zowel wensen als bedenkingen bij dit project. Een aantal hoofdzaken willen wij met u delen.

 

Procedure

In de Prestatieafspraken voor 2020 is opgenomen dat Centrada en gemeente een “package deal” zullen sluiten voor de realisering van dit project.

De HVOB is, op basis van de Woningwet, partij bij die Prestatieafspraken. Zowel bij het opstellen, uitvoeren en monitoren ervan. Onze handtekening staat er onder. Het is een contract tussen partijen. In dit soort situaties is het vanzelfsprekend, in de normale maatschappelijke omgang, dat partijen elkaar op zijn minst goed op de hoogte houden van de gang van zaken.

 

Centrada heeft ons in de afgelopen periode een aantal malen geïnformeerd en geconsulteerd over hun visie op en voornemens met het project.

De gemeente, in casu, de wethouder, met naar nu blijkt een andere visie en voornemens, heeft vrijwel niet met ons gecommuniceerd.

 

Actueel voorstel

Het voorstel dat er nu ligt wijkt op een aantal punten, soms zelfs kwalitatief of principieel, af van het voorstel zoals dat door Centrada met ons is besproken:

  • Daar was sprake van 150 woningen, te bouwen in drie tranches van 50. In het eerst deel zou een verdeling plaatsvinden tussen statushouders, EU werkers en andere spoedzoekers uit Lelystad. Op die manier zou een eenzijdige samenstelling vermeden kunnen worden. En met wat extra beheer ook een kwalitatief goed woonmilieu waar mensen goed kunnen wonen en leven.

De ervaringen uit dat eerste blok zouden gebruikt kunnen worden voor de volgende twee blokken.

  • Het voorstel dat er nu ligt wijkt ook af van hetgeen in een eerdere BOB sessie, van 28 januari 2020, is besproken. Daar was sprake van 25 statushouders in het eerste blok. Dat getal is ook in een brief aan de provincie genoemd.
  • Nu, in het actuele voorstel, ziet het er naar uit dat 50 woningen geclaimd worden voor statushouders. Dat wijkt niet alleen aanzienlijk, op sommige punten principieel, af van de oorspronkelijke opzet, maar roept ook vele vragen en problemen op, zeker wanneer zij geheel of grotendeels in de eerste tranche geplaatst worden.

Zonder volledig te willen zijn:

  • Integratie wordt zo bemoeilijkt, om niet te zeggen segregatie in de hand gewerkt
  • Dit is een verkapte vorm van urgentieverlening, hoe verhoudt zich dat tot de eerder door de Raad aangenomen motie op dit punt
  • Tijdelijke huurcontracten zoals hier gepresenteerd zijn in strijd met de wet. De wet regelt precies in welke omstandigheden en voor welke doelgroepen tijdelijke contracten zijn toegestaan.

Een en ander gaat ook volstrekt voorbij aan het feit dat wijziging woonruimteverdeling met de HVOB besproken moet worden, onder meer op basis van de Prestatieafspraken.

Overigens, in de oorspronkelijke opzet was sprake van vaste huurcontracten. De gewenste doorstroming op termijn zou bevorderd worden door middel van een hogere huurprijs. Overigens heeft ook Centrada, in de raadsvergadering van 11 februari 2020, gesteld dat zij zich gaan houden aan de wetgeving inzake huurcontracten. Dit naar aanleiding van vragen van de PvdA fractie.

  • In de discussie de afgelopen maanden over de invulling van de taakstelling statushouders door de gemeente werd de prioriteit gelegd bij gezinshereniging. De vraag is aan de orde hoe dat ingevuld kan worden bij deze kleine woningen.

Volgens een eerdere uitlating van de gemeente zelf ( brief van 5 december bij het plan van aanpak) is ook de locatie minder geschikt voor gezinshereniging: “Gezien de locatie is de de huisvesting minder geschikt voor het huisvesten van gezinnen”

  • Op basis van welke regels worden die woningen toegewezen? Welke huurprijs wordt gehanteerd? Wordt er passend toegewezen of komen er afwijkende regels?

 

 

Wij vragen U deze informatie bij uw afwegingen te betrekken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Laurens Meerten

(Voorzitter HVOB)

Persbericht Huurdersvereniging Ons Belang Lelystad (HVOB) over Coronamaatregelen

Kabinet: geen huisuitzettingen tijdens coronacrisis

26 maart 2020

HVOB in Lelystad waardeert het gezamenlijk statement van een viertal brancheorganisaties van sociale en commerciële verhuurders en de minister van Milieu en Wonen over een zeer terughoudend beleid mbt huisuitzettingen en het beëindigen van tijdelijke contracten tijdens de coronacrisis. Door Centrada waren er al goede maatregelen aangekondigd. Voor al diegenen die niet bij een partij huren waar afspraken hierover zijn gemaakt roept HVOB hen op zich hierbij aan te sluiten. In Lelystad en omgeving zijn veel particuliere verhuurders namelijk.

De Woonbond had hier in een eerdere brief aan de minister ook op aangedrongen.

Tijdelijke contracten

Het is ook positief dat de minister het van rechtswege voortzetten van tijdelijke contracten die aflopen ook wettelijk wil verankeren. Ook daarom had de Woonbond in zijn brief gevraagd. Dat is gewenst omdat minder dan de helft van de commerciële verhuurders is aangesloten bij een brancheorganisatie en overigens ook de leden van brancheorganisaties juridisch niet verplicht zijn om het advies van hun organisatie te volgen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Het is goed dat er voor huurders met een tijdelijk contract dat binnenkort afloopt, duidelijkheid komt.’

 Geen zaken in behandeling

De minister creëert (nog) geen wettelijke basis om huisuitzettingen en incassoprocedures gedurende de corona-epidemie te verbieden. Dat vinden wij onlogisch, omdat ook hiervoor geldt dat individuele verhuurders juridisch niet gehouden zijn aan het advies van de brancheorganisaties en de minister. Wij hebben wel begrepen dat de Raad van de Rechtspraak heeft bepaald dat rechtszaken over huisuitzettingen -behalve wanneer sprake is van criminaliteit- tijdens de coronacrisis niet in behandeling genomen worden.

Leegstandbeheer

Naast het statement van de verhuurders is er vandaag ook een aparte verklaring uitgegeven door de brancheorganisatie van leegstandsbeheerders. Ook deze organisatie geeft aan zich tot het uiterste te zullen inspannen om het onvrijwillig beëindigen van gebruikscontracten te voorkomen. Daarop had de Woonbond al eerder aangedrongen en ziet dit dus ook als een goed signaal.

Huurverhoging

In de verklaring van de verhuurders wordt geen uitspraak gedaan over de huurverhoging. De Woonbond vindt dat verhuurders in de komende periode een uiterst terughoudend beleid moeten voeren op het gebied van huurverhoging. De Woonbond heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen om -in ieder geval tijdelijk- het plafond voor de jaarlijkse huurverhoging te verlagen. Dat plafond is nu inflatie + 2,5%, wat voor 2020 neerkomt op 5,1%. Dat plafond vindt de Woonbond onder de huidige omstandigheden asociaal en dus onacceptabel. Jansen: ‘Veel huurders zullen hun inkomen de komende tijd zien dalen. Een hoge stijging van de vaste lasten hakt er dan extra in.’

Kamerbrief Minister Wonen en Milieu: https://bit.ly/2ya5TWc


Klik hier om het persbericht van HVOB te downloaden.

 

Reactie Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) op extra bouwplannen Centrada.

Lelystad, januari 2020 (verstuurd persbericht)

HVOB heeft waardering voor het snel oppakken door Centrada en de Gemeente Lelystad van de bouwplannen uit de Prestatieafspraken 2020 en hoopt dan ook dat voortvarend deze plannen kunnen worden uitgevoerd.

In 2020 al de oplevering van 50 woningen extra is een prima ambitie zodat zij die met spoed een woning zoeken meer kans maken op hun woonbehoefte.

We hopen wel dat voor 2021 en volgend deze bouwplannen het aantal van 50 zal overstijgen gezien de vele spoedzoekers. Daarnaast is het voor HVOB belangrijk om goede afspraken met Centrada te maken over woontoewijzing en soort huurcontract. Woonzekerheid is en blijft belangrijk. Uiteraard kunnen jongerencontracten, studentencontracten bijvoorbeeld die wettelijk mogelijk zijn voor een bepaalde duur van het huurcontract benut worden.

Bij toewijzing van een woning aan een spoedzoeker kan veelal de woningzoekende het beschouwen als tijdelijk en op zoek blijven gaan naar een passende woning, derhalve zou het behouden van de inschrijftijd voor sociale huurwoningen wenselijk zijn zodat doorstroming plaats kan vinden. Daarover is HVOB al in gesprek met Centrada.

Dat urgentiehouders gebruik kunnen maken van deze spoedzoekmogelijkheid kan een deel van de oplossing zijn voor de taak van de Gemeente op het gebied van huisvesting voor deze groep. Dat zou het mogelijk kunnen maken om ze sneller te huisvesten en ze gewoon via inschrijving kans te laten maken op de reguliere woningtoewijzing.

Belangrijk is en blijft wel dat de andere spoedzoekers door de Gemeente gelijk behandeld worden binnen de mogelijkheden. Met het totaal van 450 woningen ,waarvan een deel tijdelijk, wordt deels de achterstand ingelopen van de periode 2013-2017. De jaarlijkse productie voor de komende jaren blijft voor het sociale deel 30% conform het collegeakkoord van de bouwproductie.

Deel 2 statushouders. deel 1 zie 11 juni 2019.

Inbreng 29 oktober bij Bobsessie Raad Sessie 2 – RV Scenario’s huisvesting statushouders (MPG)

Statushouders 2019 Lelystad

In 2019 kregen op grond van een aangenomen motie in 2018 en vastgelegd in de Prestatieafspraken statushouders geen urgentie meer ondanks de taakstelling.

In 2019 diende het College een voorstel in om via gezinshereniging alsnog statushouders met urgentie te huisvesten via de Woningcorporatie Centrada. Ook dat voorstel heeft het niet gehaald en werd door de Raad afgewezen.

In het Bestuurlijk Overleg HVOB-Gemeente-Centrada heeft HVOB voorgesteld om de statushouders in 2019 alsnog te huisvesten door gezinshereniging waarbij een dertigtal eengezinswoningen in de latere jaren eenmalig worden toegevoegd aan de bouw van sociale woningen zonder deze dan mee te tellen bij de sociale woningvoorraad. De wethouder kon op dat moment dit voorstel niet toezeggen.

De achterban van hurend Lelystad en HVOB vernam via de media dat wederom het College het voorstel deed om alsnog het verworpen voorstel in 2019 weer als oplossing voor te dragen maar nu met 2 alternatieven die de Gemeente Lelystad geld zou kosten. Zowel woningzoekenden als huurders die op zoek zijn naar een andere woning reageerden daarop afwijzend grotendeels gezien de krapte op de woningmarkt.

HVOB is van mening dat het de taak van de Gemeente is statushouders via de taakstelling te huisvesten en niet Centrada. Andere Gemeentes hebben oplossingen zoals Castricum via noodwoningen voor statushouders en Purmerend door zelf woningen te bouwen voor spoedzoekers en die woningen ook zelf te gaan toewijzen.

HVOB wenst voor 2019 mee te werken aan een oplossing die recht doet aan de thans ontstane situatie. Daarvoor vraagt zij compensatie in woningen in de daarop volgende jaren, te denken aan 30.

Daardoor is er een acceptabele invloed op de wachtlijst van 1 of 2 jaar en gaat het niet, met enige vertraging, ten koste van de beschikbare vrijkomende woningen voor allen die op de wachtlijsten staan.

HVOB is voorstander van een evenwichtige opbouw van de bevolking in Lelystad. Echter laat die zich niet dwingen in procenten maar zal via geleidelijkheid een juiste verhouding kunnen behalen. Zeker met de wens van de Gemeente om tot 2040 naar 100.000 inwoners te groeien. Die zal niet alleen kunnen bestaan uit middeninkomens en hoger maar zal geleidelijk bereikt kunnen worden door verstandig aanbod voor alle groepen. Centrada zet al in om 25% tot 28% van de woningbouw voor haar rekening te nemen. Dat zal de geleidelijkheid realiseren mits College ook een rem  zet op de aantrekkelijke appartementenbouw en ombouw op dit moment.

HVOB neemt de huursector serieus, op 15 november organiseert HVOB een conferentie Op weg naar voldoende huurwoningen bijvoorbeeld, om zo toekomstgericht te zorgen voor een betaalbare huursector voor iedereen die wil, kan of moet huren in Lelystad.

Via Bestuurlijk Overleg kan dan ook HVOB met een addendum 2019 komen met ons voorstel ter eventuele vervanging van thans in de Prestatieafspraken 2019 afgesproken regelingen statushouders.

Vooruitkijkend naar 2020 hopen we dat de Gemeente Lelystad met een oplossing taakstelling statushouders komt die geen invloed heeft op de reguliere wachtlijst. Onze achterban, woningzoekenden zonder en met woning, zal dat redelijk vinden. De jaren 2016-2018 werden in totaal aan urgenten toen ook statushouders er onder vielen het streefpercentage van maximaal 25% ruimschoots overschreden.

Hans Kregting

adviseur HVOB