Brief HVOB aan Raadsleden Lelystad omtrent dossier Statushouders

Bij het schrijven van het bericht was nog niet bekend dat de Provincie het voorstel statushouders Gemeente Lelystad had afgewezen.

Geachte leden van de Raad,

Op dinsdag 7 april vindt een BOB sessie plaats, waar onder meer de plannen voor Campus zuid besproken worden. Er wordt gepeild of er bij de leden van uw Raad “wensen en bedenkingen” zijn. Dat zal na de beraadslagingen blijken.

 

Bij de HVOB, kan ik u verzekeren, leven zeker zowel wensen als bedenkingen bij dit project. Een aantal hoofdzaken willen wij met u delen.

 

Procedure

In de Prestatieafspraken voor 2020 is opgenomen dat Centrada en gemeente een “package deal” zullen sluiten voor de realisering van dit project.

De HVOB is, op basis van de Woningwet, partij bij die Prestatieafspraken. Zowel bij het opstellen, uitvoeren en monitoren ervan. Onze handtekening staat er onder. Het is een contract tussen partijen. In dit soort situaties is het vanzelfsprekend, in de normale maatschappelijke omgang, dat partijen elkaar op zijn minst goed op de hoogte houden van de gang van zaken.

 

Centrada heeft ons in de afgelopen periode een aantal malen geïnformeerd en geconsulteerd over hun visie op en voornemens met het project.

De gemeente, in casu, de wethouder, met naar nu blijkt een andere visie en voornemens, heeft vrijwel niet met ons gecommuniceerd.

 

Actueel voorstel

Het voorstel dat er nu ligt wijkt op een aantal punten, soms zelfs kwalitatief of principieel, af van het voorstel zoals dat door Centrada met ons is besproken:

  • Daar was sprake van 150 woningen, te bouwen in drie tranches van 50. In het eerst deel zou een verdeling plaatsvinden tussen statushouders, EU werkers en andere spoedzoekers uit Lelystad. Op die manier zou een eenzijdige samenstelling vermeden kunnen worden. En met wat extra beheer ook een kwalitatief goed woonmilieu waar mensen goed kunnen wonen en leven.

De ervaringen uit dat eerste blok zouden gebruikt kunnen worden voor de volgende twee blokken.

  • Het voorstel dat er nu ligt wijkt ook af van hetgeen in een eerdere BOB sessie, van 28 januari 2020, is besproken. Daar was sprake van 25 statushouders in het eerste blok. Dat getal is ook in een brief aan de provincie genoemd.
  • Nu, in het actuele voorstel, ziet het er naar uit dat 50 woningen geclaimd worden voor statushouders. Dat wijkt niet alleen aanzienlijk, op sommige punten principieel, af van de oorspronkelijke opzet, maar roept ook vele vragen en problemen op, zeker wanneer zij geheel of grotendeels in de eerste tranche geplaatst worden.

Zonder volledig te willen zijn:

  • Integratie wordt zo bemoeilijkt, om niet te zeggen segregatie in de hand gewerkt
  • Dit is een verkapte vorm van urgentieverlening, hoe verhoudt zich dat tot de eerder door de Raad aangenomen motie op dit punt
  • Tijdelijke huurcontracten zoals hier gepresenteerd zijn in strijd met de wet. De wet regelt precies in welke omstandigheden en voor welke doelgroepen tijdelijke contracten zijn toegestaan.

Een en ander gaat ook volstrekt voorbij aan het feit dat wijziging woonruimteverdeling met de HVOB besproken moet worden, onder meer op basis van de Prestatieafspraken.

Overigens, in de oorspronkelijke opzet was sprake van vaste huurcontracten. De gewenste doorstroming op termijn zou bevorderd worden door middel van een hogere huurprijs. Overigens heeft ook Centrada, in de raadsvergadering van 11 februari 2020, gesteld dat zij zich gaan houden aan de wetgeving inzake huurcontracten. Dit naar aanleiding van vragen van de PvdA fractie.

  • In de discussie de afgelopen maanden over de invulling van de taakstelling statushouders door de gemeente werd de prioriteit gelegd bij gezinshereniging. De vraag is aan de orde hoe dat ingevuld kan worden bij deze kleine woningen.

Volgens een eerdere uitlating van de gemeente zelf ( brief van 5 december bij het plan van aanpak) is ook de locatie minder geschikt voor gezinshereniging: “Gezien de locatie is de de huisvesting minder geschikt voor het huisvesten van gezinnen”

  • Op basis van welke regels worden die woningen toegewezen? Welke huurprijs wordt gehanteerd? Wordt er passend toegewezen of komen er afwijkende regels?

 

 

Wij vragen U deze informatie bij uw afwegingen te betrekken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Laurens Meerten

(Voorzitter HVOB)