IN MEMORIAM

Joop Roosemalen

Op 1 augustus 2019 is van oud-voorzitter HVOB, Joop Roosemalen, naar zijn wens in besloten kring afscheid genomen te Lelystad. Zaterdag 27 juli is Joop in Lelystad overleden. 

Joop is jaren lang voorzitter geweest van HVOB en nam ruim 2 jaar terug afscheid als voorzitter HVOB. Gedreven als hij was heeft hij veel betekend voor HVOB en was tot zijn overlijden adviseur van HVOB.
HVOB wenst namens bestuur en haar leden de nabestaanden veel sterkte in de komende moeilijke periode.

Brief aan Raad Lelystad over urgentie statushouders

HVOB omtrent motie urgentie statushouders Lelystad

De Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) heeft kennis genomen van de informatie op internet behorende bij de raadsvergadering 11 juni 2019 agendapunt 7.

Voorafgaand daaraan is in een bestuurlijk overleg Wonen mondeling toegelicht wat het College van plan was. Namelijk voor 2019 alsnog urgentie toestaan. Daarna afhankelijk van onderzoek maatregelen nemen naar aanleiding van de motie urgentie afschaffen statushouders. De Prestatieafspraken 2019 werden aangepast in het verlengde van de motie.

HVOB heeft in het Bestuurlijk Overleg aangegeven het niet eens te zijn met de voorgestelde uitvoering van het College en dat ook toegelicht waarom niet.

Een deel van onze achterban heeft er een probleem mee dat statushouders voorrang kregen op alle ingeschrevenen voor woonruimte in Lelystad. De huidige wetgeving geeft ook de mogelijkheid om urgentie voor statushouders te schrappen.

Vanaf december 2018 heeft de Gemeente Lelystad de mogelijkheid om een oplossing te vinden voor de taakstelling. HVOB vindt dat zij sinds de aanname van de motie vrijwel niet betrokken werd bij het zoeken naar een oplossing. Dat heeft tot gevolg dat in het voorstel aan de Raad nr 190009347 HVOB op een aantal zaken forse kritiek heeft.

Daarnaast hecht HVOB er aan te vermelden dat statushouders gezien de taakstelling gehuisvest dienen te worden binnen de gestelde termijnen. We pleiten er voor om via een doelgroepenbeleid via de Prestatieafspraken vast te leggen hoe de wachtlijsten niet beïnvloed worden.

  1. De taakstelling is opgelegd aan de Gemeente. HVOB kan zich prima voorstellen dat de corporatie deze doelgroep gaat huisvesten echter dan wel met een compensatie van het aantal toegewezen woningen aan statushouders. Dat is voor de Gemeente een prima oplossing. Alleen minder opbrengsten voor de grond is dan een consequentie.  Alle overige kosten inclusief het systeem rondom woningtoewijzing wordt gedragen door de sociale huursector. Wel is het te overwegen om aan Centrada de kosten urgentie die een normale urgentieaanvrager heeft door de Gemeente te laten betalen. HVOB vindt dit een constructieve goede oplossing die recht doet aan de motie. Door structureel een hogere plancapaciteit te hanteren van bijvoorbeeld 130% in 2020 en volgende jaren waarbij gemonitord wordt dat Centrada maximaal 29% van de sociale woningvoorraad in Lelystad bezit. Bij overschrijding daarvan moet de Gemeente zelf op zoek gaan naar andere mogelijke oplossingen zoals zelf bouwen of sobere huisvesting.
  2. Het College voorziet dat short-mid-longstay (deels) uitgevoerd door Centrada een optie is voor huisvesting statushouders binnen de taakstelling. HVOB ziet dan graag eerst bekeken worden of Centrada dit soort huurcontracten wettelijk mag afsluiten. Voor zover ons bekend is dat een zaak van de markt om dit soort huisvesting aan te bieden en valt dat niet binnen de taak van de corporaties. Wel ziet HVOB mogelijkheden in tijdelijke woningbouw voor spoedzoekers in Lelystad zoals: statushouders, opvang bij echtscheidingen, jongerenhuisvesting, studentenhuisvesting en andere spoedzoekers in Lelystad.
  3. De argumentatie dat het weinig invloed heeft op de wachtlijst is niet ter zake doende. De motie is glashelder. En weinig invloed is ook invloed. Opgemerkt daarbij dat het argument woningbouwproductie in 2019 en 2020 tot 400 heeft natuurlijk een positieve werking op de wachtlijst. Maar gezien de jaren dat via urgentie de 75% aanbieden voor woningzoekenden niet behaald is en dat daarbij nooit maatregelen conform Prestatieafspraken door de Gemeente zijn genomen wordt de toezegging in de Prestatieafspraken 2019 ook niet verwacht dat het percentage 75% behaald gaan worden en dat de overschrijdingen in 2016,2017 en 2018 alsnog worden gecompenseerd.
  4. Het argument dat als er gezinshereniging plaats vindt dat er weer woonruimte beschikbaar komt is te eenvoudig gesteld. Een aantal reeds gehuisveste statushouders zitten met meerderen in 1 woning. Alleen als alle statushouders in die woning tegelijkertijd gezinshereniging hebben dan zou het zo kunnen zijn dat er 4 eengezinswoningen toegekend worden en 1 woning met 4 kamers vrij komt. Uiteraard als slechts 1 statushouder vertrekt komt er theoretisch wel een woonruimte vrij maar kan die moeilijk worden aangeboden voor een reguliere woningzoekende. Daarnaast opgemerkt dat juist de eengezinswoningen gewild zijn in Lelystad en daar een hoge reactiedruk voor is.
  5. Het vergroten van doorstroming als argument is  niet valide. Dit dient een normale taak te zijn om de doelen in de Prestatieafspraken na te komen.
  6. Bij de oplossingsrichtingen constateren we dat voorbeelden zoals Purmerend ( zelf bouwen  https://www.woonbond.nl/nieuws/purmerend-bouwt-zelf-woningen) of sobere huisvesting in Castricum voor statushouders ( https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/28/voorrang-hoeft-niet-huisvesting-moet-a1909018 met steun van pilotconstructie BZK) niet genoemd worden. Dat terwijl ze wel degelijk relevant zijn in mogelijke oplossingen richting blijvend geen urgentie verlenen.
  7. Aanpassing via addendum vereist? Het aannemen van de motie leidde tot aanpassing Prestatieafspraken. Als het collegevoorstel uitgevoerd gaat worden is dat dan niet eerst een zaak om dat via de Prestatieafspraken te regelen?
  8. We zien als HVOB graag een aantal afspraken tegemoet die ook toekomstbestendig zijn als bijvoorbeeld het geweld in Libië toeneemt en de vluchtelingenstroom weer op gang komt.

HVOB gaat er vooralsnog vanuit dat de urgentieregeling nog kan worden opgeschort totdat de bijbehorende beslissingen zoals gevolgen Prestatieafspraken zijn genomen. Het alsnog aannemen van een Huisvestingsverordening zonder urgentie statushouders is geen oplossing.

HVOB staat open voor vragen en of opmerkingen via de mail of op ons spreekuur.

Namens het bestuur,

Hans Kregting

Adviseur HVOB.