Deel 2 statushouders. deel 1 zie 11 juni 2019.

Inbreng 29 oktober bij Bobsessie Raad Sessie 2 – RV Scenario’s huisvesting statushouders (MPG)

Statushouders 2019 Lelystad

In 2019 kregen op grond van een aangenomen motie in 2018 en vastgelegd in de Prestatieafspraken statushouders geen urgentie meer ondanks de taakstelling.

In 2019 diende het College een voorstel in om via gezinshereniging alsnog statushouders met urgentie te huisvesten via de Woningcorporatie Centrada. Ook dat voorstel heeft het niet gehaald en werd door de Raad afgewezen.

In het Bestuurlijk Overleg HVOB-Gemeente-Centrada heeft HVOB voorgesteld om de statushouders in 2019 alsnog te huisvesten door gezinshereniging waarbij een dertigtal eengezinswoningen in de latere jaren eenmalig worden toegevoegd aan de bouw van sociale woningen zonder deze dan mee te tellen bij de sociale woningvoorraad. De wethouder kon op dat moment dit voorstel niet toezeggen.

De achterban van hurend Lelystad en HVOB vernam via de media dat wederom het College het voorstel deed om alsnog het verworpen voorstel in 2019 weer als oplossing voor te dragen maar nu met 2 alternatieven die de Gemeente Lelystad geld zou kosten. Zowel woningzoekenden als huurders die op zoek zijn naar een andere woning reageerden daarop afwijzend grotendeels gezien de krapte op de woningmarkt.

HVOB is van mening dat het de taak van de Gemeente is statushouders via de taakstelling te huisvesten en niet Centrada. Andere Gemeentes hebben oplossingen zoals Castricum via noodwoningen voor statushouders en Purmerend door zelf woningen te bouwen voor spoedzoekers en die woningen ook zelf te gaan toewijzen.

HVOB wenst voor 2019 mee te werken aan een oplossing die recht doet aan de thans ontstane situatie. Daarvoor vraagt zij compensatie in woningen in de daarop volgende jaren, te denken aan 30.

Daardoor is er een acceptabele invloed op de wachtlijst van 1 of 2 jaar en gaat het niet, met enige vertraging, ten koste van de beschikbare vrijkomende woningen voor allen die op de wachtlijsten staan.

HVOB is voorstander van een evenwichtige opbouw van de bevolking in Lelystad. Echter laat die zich niet dwingen in procenten maar zal via geleidelijkheid een juiste verhouding kunnen behalen. Zeker met de wens van de Gemeente om tot 2040 naar 100.000 inwoners te groeien. Die zal niet alleen kunnen bestaan uit middeninkomens en hoger maar zal geleidelijk bereikt kunnen worden door verstandig aanbod voor alle groepen. Centrada zet al in om 25% tot 28% van de woningbouw voor haar rekening te nemen. Dat zal de geleidelijkheid realiseren mits College ook een rem  zet op de aantrekkelijke appartementenbouw en ombouw op dit moment.

HVOB neemt de huursector serieus, op 15 november organiseert HVOB een conferentie Op weg naar voldoende huurwoningen bijvoorbeeld, om zo toekomstgericht te zorgen voor een betaalbare huursector voor iedereen die wil, kan of moet huren in Lelystad.

Via Bestuurlijk Overleg kan dan ook HVOB met een addendum 2019 komen met ons voorstel ter eventuele vervanging van thans in de Prestatieafspraken 2019 afgesproken regelingen statushouders.

Vooruitkijkend naar 2020 hopen we dat de Gemeente Lelystad met een oplossing taakstelling statushouders komt die geen invloed heeft op de reguliere wachtlijst. Onze achterban, woningzoekenden zonder en met woning, zal dat redelijk vinden. De jaren 2016-2018 werden in totaal aan urgenten toen ook statushouders er onder vielen het streefpercentage van maximaal 25% ruimschoots overschreden.

Hans Kregting

adviseur HVOB