HVOB Jaarverslag 2022

Inleiding

In dit document brengt het bestuur van de HVOB verslag uit van de belangrijkste activiteiten in het jaar 2022, zonder de pretentie te hebben volledig te zijn. Het karakter van ons werk brengt met zich mee dat ook veel tijd besteed moet worden aan incidentele gebeurtenissen.

Het uitbrengen van een jaarverslag is allereerst een formeel vereiste. De eigen statuten en de subsidieverstrekkers Centrada (Samenwerkingsovereenkomst) en Gemeente (Prestatieafspraken) vragen dat.

Maar het is natuurlijk ook een middel bij uitstek om de eigen achterban, alle geïnteresseerden en relaties te informeren over waar tijd en energie van de organisatie aan besteed werd.

We hopen ook dat het inspirerend werkt op iedereen die in Lelystad op het terrein van wonen actief is en dat het prikkelt om nieuwe ideeën aan te dragen. Dat het motiveert om samen met HVOB voor huurders en woningzoekenden aan de slag te gaan.

Het werkplan 2022 kreeg als motto mee: “ Hou mensen betrokken, laat je zien en horen”. Dat was bedoeld als een opmaat voor het weer voluit ontwikkelen van activiteiten na een periode van wat beperktere activiteiten wegens corona. Hopelijk laat dit jaarverslag zien dat we daar in geslaagd zijn.

De opzet van dit verslag is een opsomming van de uitgevoerd activiteiten. Waar nodig of wenselijk van een evaluerend commentaar voorzien.

Activiteiten op hoofdpunten

 Bestuur

Eind 2022 bestond het bestuur uit: Cor Fokkink (klachtenafhandeling), Andrea de Soet (secretaris), Tini Schreuder (penningmeester), Katja Cappelhoff (ICT), Dick van Vulpen (energietransitie) en Laurens Meerten (voorzitter)

Het bestuur vergaderde een keer per 14 dagen.

Spreekuur

Twee keer in de week is er een spreekuur, op dinsdagochtend en donderdagmiddag. Bewoners kunnen daar terecht voor advies over klachten, problemen, maar ook over voorgenomen activiteiten op het terrein van de leefomgeving, wonen en zorg, duurzaamheid en energie.

In toenemende mate wenden bewoners zich via de mail tot ons, Vaak kan hun klacht, wens of idee ook op die manier beantwoord worden. Bij wat complexere zaken worden ze dan alsnog voor het fysieke spreekuur uitgenodigd.

Overleg Centrada

In 2022 is er, naast vele ad  hoc overleggen, 6 keer een zogeheten regulier overleg geweest met Centrada. In een dergelijk overleg komen de wat grotere onderwerpen aan de orde, zoals in dit jaar onder meer:

 • Beheer technische installaties
 • Reglement bewonerscommissies
 • Bevorderen van elektrisch koken
 • De jaarlijkse huurverhoging
 • Portefeuilleplan
  (Vastgoed)
 • Jaarstukken
  (Begroting, jaarverslag)
 • Landelijke Prestatieafspraken
 • Woonruimteverdeling
 • Nieuwbouwproductie
 • Algemene Huurvoorwaarden
 • Model Huurovereenkomst
 • Takenpakket huismeesters
 • Voorzieningenwijzer
 • Luisterpanels

Na bespreking van een onderwerp in een regulier overleg brengt de HVOB doorgaans een schriftelijk advies uit. De HVOB heeft dat in 2022 gedaan over de volgende onderwerpen:

 • Begroting
 • Portefeuilleplan
 • Huurprijsaanpassing
 • Onderhoudsbeleid
 • Technische Installaties

Twee keer per jaar vindt er overleg plaats met de leden van de Raad van Commissarissen die door de HVOB voor die functie bindend zijn voorgedragen. Een keer per jaar met de Raad van Commissarissen als geheel.

Het overleg met Centrada wordt als zinvol en constructief ervaren.

Bestuurlijk overleg

Naast het overleg met Centrada is er ook een overleg tussen drie partijen: Gemeente, Centrada en HVOB, het zo geheten Bestuurlijk Overleg. Hier worden knopen doorgehakt over onderwerpen die in de Prestatieafspraken ( zie verder) geregeld zijn of daar nauw mee verwant zijn.

Een keer per jaar is er een overleg tussen HVOB en de wethouder Wonen.

Bewonerscommissies

De HVOB plant twee keer per jaar een fysiek bezoek aan een woningcomplex. In 2022 werd de Buizerd bezocht. Doel van zo’n bezoek is informatie uit te wisselen en de relaties te versterken.

Communicatie

De HVOB communiceert met de achterban onder meer door publicaties in  Woonmagazine (blad van de verhuurder), op een eigen Website (www.hvob.nl) en Facebook. In het verslagjaar is er bovendien 2 keer een nieuwsbrief uitgebracht voor alle huurders.

In 2022 werd twee keer een Algemene ledenvergadering gehouden:

 • Op 11 juni
  Hier werd het jaarverslag 2022 en het financiële jaarverslag 2022 vastgesteld.
  Na afloop was er bustocht langs de nieuwbouwprojecten die de laatste jaren door Centrada zijn gerealiseerd.
 • Op 15 december
  Hier werd de begroting en het werkplan voor 2023 goedgekeurd

Participatie

 • De laatste jaren organiseerde de HVOB elk jaar een themaconferentie. Met het doel de wat actievere bewoners en organisaties waar de HVOB mee samenwerkt, te informeren over belangrijke onderwerpen waar de HVOB zich mee bezig houdt en bovenal hen bij het vormgeven daarvan te betrekken. In 2022 was het thema: “Leefbaarheid in en om het huis”.

De bijeenkomst was geslaagd, zowel wat het aantal deelnemers betreft, als de kwaliteit van de inbreng.

 • In het project Wold (stedelijke vernieuwing) slaagde de HVOB, met samenwerkende partners, er in een forse bewonersgroep op de been te brengen. Deze bewonersgroep kan een belangrijke schakel worden tussen bewoners en uitvoerende partijen, als de werkzaamheden daadwerkelijk starten ( 2023).

Prestatieafspraken

De HVOB is partij bij het maken van “Prestatieafspraken tussen Gemeente, Centrada en HVOB” op basis van de Woningwet 2015.

De afspraken worden voorbereid in ambtelijk overleg tussen gemeente, Centrada en HVOB. Ze worden vastgesteld in een bestuurlijk overleg tussen de drie partijen.

De afspraken gaan over zaken als:

 • Betaalbaarheid van woningen
 • Beschikbaarheid van woningen
 • Wonen en zorg
 • Stedelijke vernieuwing en leefbaarheid
 • Energietransitie en duurzaamheid

De Prestatieafspraken zijn gebaseerd op de gemeentelijke Woonvisie.

Financiën

Een samenvatting van de door de accountant goedgekeurde jaarrekening 2022 wordt afzonderlijk aan Centrada en gemeente toegezonden. Voor leden is die ter beoordeling op de Algemene Ledenvergadering.

Tenslotte

2022 was voor de HVOB een goed jaar. De kerntaak, de belangenbehartiging van huurders, werd binnen de mogelijkheden naar behoren ingevuld. Onder meer door het voeren van overleg met de verhuurder, het informeren en betrekken van bewoners en het direct bijstaan van huurders via onze spreekuren.


Jaarverslag van HVOB over het jaar 2022 in pdf formaat.

Klik hier om het Jaarverslag 2022 van HVOB te downloaden.