HVOB werkplan 2022

Intro

Voor u ligt het werkplan van de Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) voor het jaar 2022.

Het bestuur van de HVOB heeft de hoofdlijnen van dit werkplan in december 2021 voorgelegd aan een digitale ledenvergadering. De leden waren daartoe uitgenodigd per nieuwsbrief, mail, website en advertentie in de plaatselijke krant de Flevopost. Ze hadden veertien dagen de tijd om te reageren via website, mail of telefoon. Er zijn geen bezwaren of bedenkingen binnen gekomen. In februari 2022 heeft het bestuur dit werkplan vastgesteld.

De digitale aanpak was noodzakelijk geworden door de maatregelen (“lock down”) rond covid-19.

Motto

Voor het werkplan 2022 hebben we als motto gekozen: “hou mensen betrokken, laat je zien en horen”.

Op het moment dat dit werkplan vastgesteld werd, greep corona sneller om zich heen dan de afgelopen twee jaar. Desondanks was er hoop op normalisering van de samenleving omdat, naar het zich laat aanzien, de gangbare variant minder ernstig ziekmakend is.

Dat biedt het perspectief dat de HVOB zijn werkwijze weer volledig kan ontplooien. Een werkwijze die als volgt gekenschetst kan worden:

 • Organiseer de betrokkenheid van bewoners / huurders
 • Maak gebruik van de vele opgebouwde contacten en netwerken
 • Laat je zien en horen, waar dat er toe doet

Doel werkplan

Het werkplan 2022 heeft, naast te realiseren concrete voornemens, in elk geval de volgende twee algemene doelstellingen:

 • Leden, overlegpartners en relaties te informeren over de voorgenomen activiteiten van de vereniging
 • Prioriteiten te stellen, accenten te leggen. Immers tijd en energie zijn in een organisatie die door vrijwilligers wordt draaiende gehouden niet oneindig beschikbaar.

Activiteiten

Er zijn veel activiteiten die gewoon elk jaar terugkomen. Ze behoren tot de kerntaken van een vereniging die de belangen van huurders en in veel gevallen ook van andere bewoners behartigt. Of ze  komen voort uit de overlegstructuren waarvan de HVOB deel uit maakt. Die lijst van activiteiten is als volgt:

 • Bestuursvergaderingen
 • Spreekuur voor huurders en ook voor bewoners uit buurten waar activiteiten plaatsvinden op de terreinen stedelijke vernieuwing en leefbaarheid
 • Overleg met Centrada over beleidszaken en de uitvoering daarvan
 • Overleg met bewonerscommissies
 • Bezoeken provinciale vergaderingen Woonbond
 • Overleg met huurdersorganisaties in Flevoland
 • Bezoeken van cursussen en symposia
 • Onderhouden en ontwikkelen van communicatiemiddelen als Nieuwsbrief, Website en Facebook
 • Participatie, huurders en bewoners betrekken bij het formuleren en uitvoeren van beleid
 • Prestatieafspraken, het maken van afspraken met gemeente en Centrada over onderwerpen als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, wonen en zorg, leefbaarheid, stedelijke vernieuwing, duurzaamheid en energie.
 • Evenals het monitoren en bijdragen aan de uitvoering van die afspraken.
 • Bestuurlijk overleg tussen gemeente en HVOB
 • Bestuurlijk overleg tussen gemeente, Centrada en HVOB
 • Financiën, zorg dragen dat de beschikbare middelen rechtmatig en doelmatig worden beheerd.

Focus

Een lange lijst met veel activiteiten. Voor het jaar 2022 legt de HVOB de focus op een viertal projecten en een bijeenkomst:

Project 1

Wold (Boswijk)

Groot onderhoud van 94 woningen, plus het nemen van energiemaatregelen.
De HVOB zet in op een vroegtijdige betrokkenheid van bewoners. Bewoners worden ook geïnformeerd over wat zij zelf aan energiebesparing kunnen doen.

Project 2

Kempenaar

Eveneens groot onderhoud met energie maatregelen van ruim 300 woningen.
Voor de HVOB dezelfde inzet als bij Wold.

Project 3

Energietransitie en duurzaamheid

De HVOB heeft als inzet bewoners zo vroeg mogelijk te betrekken bij alle aspecten van de energietransitie. Voor 2022 wordt na overleg met Centrada een plan van aanpak gemaakt. Daarin zullen onder meer de volgende aspecten aan de orde moeten komen:

 • Hoe worden bewoners bij op te leveren nieuwbouw geïnformeerd over hun mogelijkheden energie te besparen?
 • Waar zijn zonnepanelen voorzien, waar worden woningen in combinatie met onderhoud geïsoleerd en hoe worden bewoners betrokken en geïnformeerd?
 • Welke andere innovatieve maatregelen en technieken gaan toegepast worden?
 • Bewoners zullen via het spreekuur en publicaties, onder meer nieuwsbrieven, worden geïnformeerd over hun mogelijkheden en rechten op dit terrein.

Bundeling belangenbehartiging

Belangenbehartiging van bewoners vindt op diverse manieren plaats. Bij Centrada bijvoorbeeld door buurtambassadeurs, bewonerscommissies en de HVOB. In buurten en wijken bijvoorbeeld ook door wijkraden. Sinds 2019 heeft de HVOB zich ingezet om te bouwen aan een netwerk van al deze belangenbehartigers. Bijvoorbeeld door het organiseren van een aantal themabijeenkomsten.

In 2022 zal de HVOB zich inzetten om actieve bewoners die actief zijn voor hun wooncomplex en directe woonomgeving sterker met elkaar te verbinden. Zij zal dat doen door periodiek, gedacht wordt aan elke twee maanden, een complex te bezoeken en met bewonerscommissies, ambassadeurs en andere actieve bewoners wensen, problemen, mogelijkheden in kaart te brengen.

Bijeenkomsten

In 2022 zal er een conferentie worden georganiseerd met als thema: “Leefbaarheid in en om het huis”:
In diverse workshops kunnen alle thema’ s rond wonen en woonomgeving aan de orde komen.

 


Werkplan van HVOB over het jaar 2022 in pdf formaat.

Klik hier om het Werkplan 2022 van HVOB te downloaden.