HVOB werkplan 2023

“ambities vasthouden”

Intro

Voor u ligt het werkplan van de Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) voor het jaar 2023.

Het bestuur van de HVOB heeft de hoofdlijnen van dit werkplan op 15 december voorgelegd aan een Algemene Ledenvergadering. De leden waren daartoe uitgenodigd per nieuwsbrief, mail, website en advertentie in de plaatselijke krant de Flevopost. Leden die de ALV niet konden bijwonen kregen de gelegenheid de stukken via de website te raadplegen. Ze hadden daarna veertien dagen de tijd om te reageren via website, mail of telefoon.  In januari 2023 heeft het bestuur de tekst definitief vastgesteld.

Motto

Als motto voor het werkplan 2023 heeft de HVOB gekozen: “ambities vasthouden”.

Landelijk en lokaal zijn er voor het beleidsterrein “wonen” stevige ambities geformuleerd. Om de wooncrisis te bestrijden zijn er grote aantallen woningen gepland, waarvan de helft in de betaalbare sector. Alleen de omstandigheden om die ambities te realiseren zijn bepaald niet optimaal.

Jaren ongekende inflatie die de koop-en huurkracht ondermijnd. Hoge rente, gebrek aan arbeidskrachten en materialen die het bouwen zeker niet goedkoper maken. Daarenboven een onzeker internationaal politiek klimaat met alle gevolgen van dien voor de economische ontwikkeling.

In die moeilijke omstandigheden is het van groot belang dat de Lelystadse partijen, Gemeente, Centrada en HVOB, een gezamenlijk plan van aanpak ontwikkelen om zoveel mogelijk van hun ambities overeind te houden.

 Doel werkplan

Het werkplan 2023 heeft, naast te realiseren concrete voornemens, in elk geval de volgende twee algemene doelstellingen:

 • Leden, overlegpartners en relaties te informeren over de voorgenomen activiteiten van de vereniging
 • Prioriteiten te stellen, accenten te leggen. Immers tijd en energie zijn in een organisatie die door vrijwilligers wordt draaiende gehouden niet oneindig beschikbaar.

Activiteiten

Er zijn veel activiteiten die gewoon elk jaar terugkomen. Ze behoren tot de kerntaken van een vereniging die de belangen van huurders en in veel gevallen ook van andere bewoners behartigt. Of ze komen voort uit de overlegstructuren waarvan de HVOB deel uit maakt. Die lijst van activiteiten is als volgt:

  • Bestuursvergaderingen
  • Spreekuur voor huurders en ook voor bewoners uit buurten waar activiteiten plaatsvinden op de terreinen stedelijke vernieuwing en leefbaarheid
  • Overleg met Centrada over beleidszaken en de uitvoering daarvan
  • Overleg met bewonerscommissies
  • Bezoeken provinciale vergaderingen Woonbond
  • Overleg met huurdersorganisaties in Flevoland
  • Bezoeken van cursussen en symposia
  • Onderhouden en ontwikkelen van communicatiemiddelen als Nieuwsbrief, Website en Facebook
  • Participatie, huurders en bewoners betrekken bij het formuleren en uitvoeren van beleid
  • Prestatieafspraken, het maken van afspraken met gemeente en Centrada over onderwerpen als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, wonen en zorg, leefbaarheid, stedelijke vernieuwing, duurzaamheid en energie.
  • Evenals het monitoren en bijdragen aan de uitvoering van die afspraken.
  • Bestuurlijk overleg tussen gemeente en HVOB
  • Bestuurlijk overleg tussen gemeente, Centrada en HVOB
  • Financiën, zorg dragen dat de beschikbare middelen rechtmatig en doelmatig worden beheerd.

Focus

Een lange lijst met veel activiteiten. Voor het jaar 2023 legt de HVOB de focus op een viertal projecten en een bijeenkomst:

Project 1

Wold (Boswijk)

Groot onderhoud van 118 woningen, plus het nemen van energiemaatregelen. Ook de omgeving wordt onder handen genomen (tuin, erfafscheiding)

Bewoners worden ook geïnformeerd over wat zij zelf aan energiebesparing kunnen doen.

HVOB zet in op een zo groot mogelijke betrokkenheid van bewoners, onder meer door het vormen van een bewonersgroep. Daar is eind 2022 reeds een begin mee gemaakt.

Project 2

Schouw en Punter

Soortgelijke activiteiten als in de Wold zullen ontwikkeld worden in Schouw en Punter. HVOB zal in elk geval, op soortgelijk wijze als in de Wold, actief worden in Schouw.

Project 3

Kempenaar

Het betreft hier een al in 2022 gestart groot onderhoud project. HVOB zal in 2023 een tweetal activiteiten ontwikkelen:

 • een tevredenheidsonderzoek doen, met name gericht op bewonersbetrokkenheid, bij die bewoners waarvan de woningen al opgeknapt zijn
 • de bewoners van de nog te verbeteren woningen informeren over hun mogelijkheden en rechten
Project 4

Energietransitie en duurzaamheid

De HVOB heeft als inzet bewoners zo vroeg mogelijk te betrekken bij alle aspecten van de energietransitie. Voor 2023 wordt na overleg met Centrada een plan van aanpak gemaakt. Daarin zullen onder meer de volgende aspecten aan de orde moeten komen:

 • Hoe worden bewoners bij op te leveren nieuwbouw geïnformeerd over hun mogelijkheden energie te besparen?
 • Waar zijn zonnepanelen voorzien, waar worden woningen in combinatie met onderhoud geïsoleerd en hoe worden bewoners betrokken en geïnformeerd?
 • Welke andere innovatieve maatregelen en technieken gaan toegepast worden?
  Bewoners zullen via het spreekuur en publicaties, onder meer nieuwsbrieven, worden geïnformeerd over hun mogelijkheden en rechten op dit terrein.
 • Inmiddels heeft de gemeente vastgesteld in welke volgorde wijken / buurten van het gas af moeten. Een concrete uitwerking of keuze voor een bepaalde techniek is nog niet publiekelijk bekend. Zo gauw daar duidelijkheid over is zullen wij activiteiten kunnen ontwikkelen.
Bundeling belangenbehartiging

Belangenbehartiging van bewoners vindt op diverse manieren plaats. Bij Centrada bijvoorbeeld door buurtambassadeurs, bewonerscommissies en de HVOB. In buurten en wijken bijvoorbeeld ook door wijkraden. Sinds 2019 heeft de HVOB zich ingezet om te bouwen aan een netwerk van al deze belangenbehartigers. Bijvoorbeeld door het organiseren van een aantal themabijeenkomsten.

In 2023 zal de HVOB zich inzetten om actieve bewoners die actief zijn voor hun wooncomplex en directe woonomgeving sterker met elkaar te verbinden. Zij zal dat doen door periodiek, gedacht wordt aan elke twee maanden, een complex te bezoeken en met bewonerscommissies, ambassadeurs en andere actieve bewoners wensen, problemen, mogelijkheden in kaart te brengen.

Bijeenkomsten

Ook in 2023 zal er, zoals gebruikelijk, een themabijeenkomst worden georganiseerd. Het onderwerp moet nog bepaald worden.


Werkplan van HVOB over het jaar 2023 in pdf formaat:

Klik hier om het Werkplan 2023 van HVOB te downloaden.