HVOB Werkplan 2024

Intro

Voor u ligt het werkplan van de Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) voor het jaar 2024.

Het bestuur van de HVOB heeft de hoofdlijnen van dit werkplan op 7 december 2023 voorgelegd aan een Algemene Ledenvergadering. De leden waren daartoe uitgenodigd door een publicatie in Woonmagazine, berichtgeving op de website en een advertentie in de plaatselijke krant de Flevopost. Leden die de ALV niet konden bijwonen kregen de gelegenheid de stukken via de website te raadplegen. Ze hadden daarna veertien dagen de tijd om te reageren via website, mail of telefoon.  In januari 2024 heeft het bestuur de tekst definitief vastgesteld.

Motto

Elk jaar geeft de HVOB zijn werkplan een motto mee. Daarmee proberen we aan te geven in welke context de voorgenomen plannen gerealiseerd moeten worden. Het motto is als het ware tegelijkertijd realiteitstoets en perspectief. Het motto voor 2024 is gissen naar de toekomst”. Daarmee geven we aan dat er een weg voor ons ligt met onvoorspelbare veranderingen. Onder meer veroorzaakt door:

   • Kamerverkiezingen november “23 met veel nieuwe spelers. Bij het opstellen van dit werkplan en waarschijnlijk nog lange tijd daarna is onduidelijk wat dit voor een kabinet zal opleveren en wat de gevolgen zullen zijn op het beleidsterrein “Wonen” in de breedste zin.
   • Twee verwoestende oorlogen aan de grenzen van Europa, met onoverzienbare gevolgen op het gebied van economie en politiek

 Doel werkplan

Het werkplan 2024 heeft, naast te realiseren concrete voornemens, in elk geval de volgende twee algemene doelstellingen:

   • Leden, overlegpartners en relaties te informeren over de voorgenomen activiteiten van de vereniging
   • Prioriteiten te stellen, accenten te leggen. Immers tijd en energie zijn in een organisatie die door vrijwilligers wordt draaiende gehouden niet oneindig beschikbaar.

Activiteiten

Er zijn veel activiteiten die gewoon elk jaar terugkomen. Ze behoren tot de kerntaken van een vereniging die de belangen van huurders en in veel gevallen ook van andere bewoners behartigt. Of ze komen voort uit de overlegstructuren waarvan de HVOB deel uit maakt. Die lijst van activiteiten is als volgt: 

  • Bestuursvergaderingen
  • Spreekuur voor huurders en ook voor bewoners uit buurten waar activiteiten plaatsvinden op de terreinen stedelijke vernieuwing en leefbaarheid en duurzaamheid
  • Overleg met Centrada over beleidszaken en de uitvoering daarvan
  • Overleg met bewonerscommissies
  • Bezoeken provinciale vergaderingen Woonbond
  • Overleg met huurdersorganisaties in Flevoland
  • Bezoeken van cursussen en symposia
  • Onderhouden en ontwikkelen van communicatiemiddelen als Nieuwsbrief, Website en Facebook
  • Participatie, huurders en bewoners betrekken bij het formuleren en uitvoeren van beleid
  • Prestatieafspraken, het maken van afspraken met gemeente en Centrada over onderwerpen als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, wonen en zorg, leefbaarheid, stedelijke vernieuwing, duurzaamheid en energie.
  • Evenals het monitoren en bijdragen aan de uitvoering van die afspraken.
  • Bestuurlijk overleg tussen gemeente en HVOB
  • Bestuurlijk overleg tussen gemeente, Centrada en HVOB
  • Financiën, zorg dragen dat de beschikbare middelen rechtmatig en doelmatig worden beheerd.

Focus

Een lange lijst met veel activiteiten. Voor het jaar 2024 legt de HVOB de focus op een 3 tal projecten en een bijeenkomst. De keuze wordt gemaakt aan de hand van een lange lijst in de concept begroting van Centrada voor 2024 (november 2023). Deze lijst geeft een opsomming van voorgenomen werkzaamheden op het gebied van investeringen, dagelijks onderhoud, planmatig onderhoud en groot onderhoud. Op het tijdstip dat deze begroting besproken en vastgesteld wordt is niet altijd helemaal duidelijk in welke volgorde projecten ter hand worden genomen. Het bestuur van de HVOB maakt in dit werkplan een voorlopige keuze gebaseerd op de situatie op dat moment. Mocht de situatie daar toe aanleiding geven zal de HVOB voor een ander project kiezen. De ALV wordt daartoe uitdrukkelijk om instemming gevraagd.

Project 1

Wold (Boswijk)

In navolging van een pilotproject van 118 woningen die in 2023 onderhanden zijn genomen volgen in 2024 nog 197 woningen. Groot onderhoud plus het nemen van energiemaatregelen. Ook de omgeving wordt onder handen genomen (tuin, erfafscheiding)

Bewoners worden ook geïnformeerd over wat zij zelf aan energiebesparing kunnen doen.

Project 2

Zandbank (Atolwijk)

36 woningen zullen intensief worden aangepakt, zowel aan de binnenkant als buitenkant

Project 3

Energietransitie en duurzaamheid

De HVOB heeft als inzet bewoners zo vroeg mogelijk te betrekken bij alle aspecten van de energietransitie. Voor 2024 wordt na overleg met Centrada een plan van aanpak gemaakt. Daarin zullen onder meer de volgende aspecten aan de orde moeten komen:

  • Hoe worden bewoners bij op te leveren nieuwbouw geïnformeerd over hun mogelijkheden energie te besparen?
  • Waar zijn zonnepanelen voorzien, waar worden woningen in combinatie met onderhoud geïsoleerd en hoe worden bewoners betrokken en geïnformeerd?
  • Welke andere innovatieve maatregelen en technieken gaan toegepast worden?
  • Bewoners zullen via het spreekuur en publicaties, onder meer nieuwsbrieven, worden geïnformeerd over hun mogelijkheden en rechten op dit terrein.
  • Inmiddels heeft Centrada besloten in 2024 en 2025 een zestal pilots te starten voor het installeren van alternatieve warmtebronnen. Een tweetal op individueel niveau, een tweetal met een collectieve aanpak. Diverse technieken zullen worden gebruikt.

HVOB gaat afspraken met Centrada maken over onze betrokkenheid hierbij.

Op basis van de huidig planning (januari 2024) zal het project Hanzepark (eind 2024) extra aandacht krijgen.

Bundeling belangenbehartiging

Belangenbehartiging van bewoners vindt op diverse manieren plaats. Bij Centrada bijvoorbeeld door buurtambassadeurs, bewonerscommissies en de HVOB. In buurten en wijken bijvoorbeeld ook door wijkraden. Sinds 2019 heeft de HVOB zich ingezet om te bouwen aan een netwerk van al deze belangenbehartigers. Bijvoorbeeld door het organiseren van een aantal themabijeenkomsten.

In 2024 zal de HVOB zich inzetten om actieve bewoners die actief zijn voor hun wooncomplex en directe woonomgeving sterker met elkaar te verbinden. Zij zal dat onder meer doen door twee keer per een complex te bezoeken en met bewonerscommissies, ambassadeurs en andere actieve bewoners wensen, problemen, mogelijkheden in kaart te brengen.

Met Centrada zijn inmiddels afspraken gemaakt hoe wij samen dit proces kunnen versterken. Met name de uitbreiding en versterking van bewonerscommissies. De precieze uitwerking moet op het tijdstip van het schrijven van dit werkplan nog plaatsvinden. Maar wij stellen ons voor dat dit zoveel mogelijk gebeurt in samenhang met onze activiteiten in bovengenoemde complexen.

Bijeenkomsten

Ook in 2024 zal er, zoals gebruikelijk, een themabijeenkomst worden georganiseerd.  De vele contacten met andere organisaties die deels op het gebied van wonen actief zijn, hebben er toe geleid dat het waarschijnlijk is dat die bijenkomst samen met anderen georganiseerd gaat worden.

Continuïteit bestuur

Het bestuur van de HVOB bestaat op het moment van het schrijven van dit werkplan uit 6 personen. Het is een goed ingespeeld team dat staat voor de taken die verricht moeten worden.

Toch zijn er ook zorgen. Een aantal leden heeft inmiddels een leeftijd die het noodzakelijk maakt  maatregelen te nemen die de  continuïteit van het werk garanderen. De vele contacten die de laatste jaren zijn gelegd, zullen in dit verband systematisch benaderd worden.


Werkplan van HVOB over het jaar 2024 in pdf formaat:

Klik hier om het Werkplan 2024 van HVOB te downloaden.