Jaarverslag 2018

HVOB 25 jaar jong

Inleiding

In dit document brengt het bestuur van de HVOB verslag uit van de belangrijkste activiteiten in het jaar 2018.

Het uitbrengen van een jaarverslag is allereerst een formeel vereiste. De eigen statuten en de subsidieverstrekkers Centrada (Samenwerkingsovereenkomst) en Gemeente (Prestatieafspraken) vragen dat.

Maar het is natuurlijk ook een middel bij uitstek om de eigen achterban, alle geïnteresseerden en relaties te informeren over waar tijd en energie van de organisatie aan besteed werd.

We hopen ook dat het inspirerend werkt op iedereen die in Lelystad op het terrein van wonen actief is en dat het prikkelt om nieuwe ideeën aan te dragen. Dat het motiveert om samen met HVOB voor huurders en woningzoekenden aan de slag te gaan.

De opzet van dit verslag is een opsomming van de uitgevoerd activiteiten. Waar nodig of wenselijk van een evaluerend commentaar voorzien.

Bijzonder in 2018 was dat de HVOB zijn 25 jarig bestaan vierde. Daar werd aandacht aan besteed door de jaarvergadering te combineren met een symposium, waar over diverse actuele thema’s workshops werden gegeven. Verder in dit verslag daarover meer.

Activiteiten op hoofdpunten

Bestuur

 Eind 2018 bestond het bestuur uit: Cor Fokkink (waarnemend voorzitter), Andrea de Soet (secretaris) Tini Schreuder (penningmeester) Katja Cappelhoff (ICT) en Laurens Meerten.

De functie van voorzitter is nog steeds vacant.

Als adviseurs traden op Hans Kregting en Joop  Roosemalen.

Het bestuur vergadert in elk geval een keer per 14 dagen.

Spreekuur

Twee keer in de week is er een spreekuur, op dinsdagochtend en donderdagmiddag. Bewoners kunnen daar terecht voor advies over klachten, problemen, maar ook over voorgenomen activiteiten op het terrein van de leefomgeving of wonen en zorg.

Er was in 2018 bij de bezoekers een zekere tendens zichtbaar: minder vragen over zaken als reparatieverzoeken of klachtenafwikkeling, meer over beleidszaken als woonruimteverdeling of passend toewijzen.

Overleg Centrada

Het afgelopen jaar is er 4 keer regulier overleg geweest met Centrada. Aan de orde waren onderwerpen als Portefeuilleplan, Ondernemingsplan, Begroting, Meerjarenbegroting, Huurbeleid, Woonruimteverdeling, ZAV-beleid, Duurzaamheid, Wonen en zorg, Klachtenafwikkeling, Leefbaarheid in wijken en buurten.

Na bespreking van een onderwerp in een regulier overleg brengt de HVOB doorgaans een schriftelijk advies uit. De HVOB heeft dat in 2018 gedaan over: Portefeuilleplan, begroting, ondernemingsplan, de jaarlijkse huurverhoging, woonruimteverdeling en ZAV – beleid.

Twee keer per jaar vindt er overleg plaats met de leden van de Raad van Commissarissen die door de HVOB voor die functie bindend zijn voorgedragen. Een keer per jaar met de Raad van Commissarissen als geheel.

Het overleg met Centrada wordt als zinvol en constructief ervaren.

Bewonerscommissies

De Bewonerscommissies zijn het afgelopen jaar 2 keer bijeen geweest.

Onderwerp van bespreking waren onder meer:

  • De jaarlijkse huurverhoging
  • Prestatieafspraken
  • Werkplan

Voldoende enthousiasme en deelname te bewerkstelligen voor dit type bijeenkomsten blijft een punt van aandacht voor het bestuur. Een initiatief uit 2017 om de bijeenkomst met de bewonerscommissies samen laten vallen met een uitgebreide vergadering van het bestuur heeft in elk geval een positief resultaat gehad: een betere opkomst en betere inhoudelijke bijdragen. Voor de laatste bijeenkomst in het najaar waren ook de bij Centrada actieve ambassadeurs uitgenodigd.

Provinciale vergadering Woonbond

In 2018 heeft de HVOB zich op die bijeenkomsten voornamelijk laten vertegenwoordigen door adviseur Hans Kregting.

Overleg huurdersorganisaties  Flevoland

Dit overleg is mede tot stand gekomen op initiatief van de HVOB. In 2018 werd 1 keer vergaderd en wel over de jaarlijkse huurverhoging. Een complicerende factor voor dit overleg is dat de Flevolandse organisaties deel uit zijn gaan maken van verschillende woningmarktregio’ s.

Cursussen

In 2018 volgde het bestuur een trainingstraject bij de Woonbond, genaamd “ Stap Vooruit” . Het programma was gericht op twee doelen:

  • Beter teamwork, met dezelfde mensen het werk beter organiseren
  • Methodieken ontwikkelen om meer mensen aan te trekken

Symposia en dergelijke

In 2018 bestond de HVOB 25 jaar. Ter gelegenheid van dat heugelijke feit werd op 26 mei in theater de Kubus een symposium georganiseerd. Er werden een drietal workshops gegeven. Over de thema’ s:

  • Wonen en zorg
  • Wonen en energie
  • Bewoners betrekken bij hun woonomgeving en wijk

De workshops waren gericht op leden en partners met wie de HVOB op die onderwerpen samenwerkt. De opzet was kennis te delen en leden en partners te betrekken bij het proces van de met Centrada en Gemeente te maken Prestatieafspraken.

Communicatie

De HVOB communiceert met de achterban onder meer door publicaties in Radar (blad van de verhuurder), op een eigen Website (www.hvob.nl) en Facebook. Bovendien is er 2 keer een Nieuwsbrief uitgegeven, waarvan 1 voor alle huurders. Na het symposium in verband met het 25 jarig bestaan werd een enquête uitgezet onder de deelnemers. Gevraagd werd naar een beoordeling van de bijeenkomst en naar de bereidheid op enigerlei wijze een bijdrage aan het werk van de HVOB te leveren.

In dit verslagjaar liet de HVOB zich zien op bijeenkomsten en bij activiteiten van relaties en partners. Zo nam de HVOB onder meer deel aan activiteiten van de Stadsmakerij, bezocht vergaderingen van de Gemeenteraad, sprak met raadsleden, legde contacten met het Juridisch Loket.

Participatie

De HVOB zette bij een aantal projecten stevig in op het betrekken van bewoners bij beheer en beleid. Mede in het kader van de Prestatieafspraken gebeurde dat in de Jol en de Griend.

In de Jol gaat het om planmatig onderhoud van Centrada, groot onderhoud van de Gemeente en herinrichting van binnenterreinen. In een van de 10 hofjes startte de HVOB een pilot waarbij een bewonersgroep gevormd werd die vanaf de start bij de gang van zaken werd betrokken. De ervaringen met deze aanpak zijn hoopvol, hoewel ook geconstateerd moet worden dat een dergelijke aanpak veel tijd en energie kost. Hier wreekt zich dat de aanvankelijke verwachting dat in het kader van de prestatieafspraken een 0,5 fte ondersteuning zou kunnen worden ingezet, niet ingelost werd.

In de Griend werd een schoonmaak- en handhavingsactie georganiseerd. Er werden contacten gelegd die de basis vormen voor de klankbordgroep voor het gemeentelijk groot onderhoud.

In Lelystad haven speelde de HVOB een rol bij het reactiveren van de wijkraad.

Prestatieafspraken

De HVOB nam voor de derde maal deel aan het maken van “Prestatieafspraken tussen Gemeente, Centrada en HVOB” op basis van de Woningwet 2015.

Net als vorig jaar kreeg het onderwerp “ duurzaamheid” ook externe aandacht. Lelystad won de tweede prijs bij de door de Woonbond uitgereikte” Stook je rijk trofee” .

Aandacht was er ook voor de afronding van het proces om te komen tot Prestatieafspraken. De gemeenteraad van Lelystad nam op de valreep een motie aan met betrekking tot de positie van statushouders. De wijze waarop de Gemeente die motie alsnog in de prestatieafspraken wilde verwerken, schiep volgens de HVOB zoveel onduidelijkheid dat de ondertekening door de HVOB werd opgeschort.

Financiën

Een samenvatting van de door de accountant goedgekeurde jaarrekening 2018 is als bijlage toegevoegd.

Tenslotte

2018 was voor de HVOB een goed jaar. De kerntaak, de belangenbehartiging van de huurder, werd op de vele in dit verslag genoemde onderwerpen goed ingevuld. De bekendheid werd vergroot, de netwerken werden uitgebreid.

Zeker ook een goed jaar omdat aan het eind al initiatieven voor 2019 werden aangekondigd:

  • Een bijeenkomst gericht op het versterken van bewonersparticipatie
  • Het creëren van meer maatschappelijk draagvlak in Lelystad voor sociale woningbouw

Hier kunt u het jaarverslag downloaden:

Jaarverslag 2018 HVOB