Notulen ALV 2020

Kennismaking bijeenkomst

Dhr. Laurens Meerten heet iedereen welkom en stelt het bestuur voor. Nieuwe leden, heer van Assen, heer Kruijssen en de heer Haarnack stellen zich voor. De heer Kruijssen geeft aan dat hij misschien in de toekomst wel iets voor de HVOB zou kunnen betekenen. Hij wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Notulen algemene ledenvergadering 26 februari 2020

Gehouden in het kantoor van HVOB op Meentweg 1, Lelystad Aanwezige bestuursleden: Dhr. L. Meerten, dhr. C. Fokkink, mevr. T. Schreuder,mevr.  A. de Soet, adviseur dhr. H. Kregting en medewerker dhr. R. Doorenspleet. Afwezig: mevr. K. Cappelhoff Aanwezige: Leden van HVOB

1. Opening

Dhr. L. Meerten opent de vergadering en heet een ieder welkom. En vertelt de leden wat we vanavond gaan bespreken. Hij legt in het kort uit dat we vanavond een formele vergadering houden en in het loop van het jaar een groot evenement organiseren omtrent de energietransitie.

2. Verslag van de jaarvergadering 2019

Gevraagd wordt of er opmerkingen zijn, er zijn geen op of aanmerkingen. Het verslag van de jaarvergadering 2019 wordt goedgekeurd.

3. Benoeming nieuwe voorzitter

Het bestuur stelt voor om dhr. Laurens Meerten te benoemen tot voorzitter. De leden stemmen allen hiermee in.

4. Jaarverslag, begroting en werkplan

Jaarverslag 2019

Dhr. Meerten legt in het kort uit wat we zoal moeten doen en wat we gedaan hebben. De prestatieafspraken is een verplicht jaarlijks terugkerend iets. We hebben 2 symposia gehouden die goed bezocht zijn. Er zijn verslagen van gemaakt en op de website geplaatst.
De heer van de Berg vraagt of de Gemeente de woonvisie al klaar heeft. Dhr. Kregting legt uit dat de gemeente wel bezig is om deze te actualiseren. Woningbouw is al tot 2022 gepland. De woonvisie geld voor een termijn 5 jaar.
Het jaarverslag 2019 wordt goedgekeurd.

Financieel verslag 2019

Gisteren (25-2-2020) hebben we van de accountant de stukken gekregen, deze worden rond gedeeld en Laurens geeft een kleine toelichting. Er zijn geen op of aanmerkingen, de stukken worden vastgesteld. De penningmeester wordt decharge verleend.

Begroting 2020

De gemeente heeft zijn afspraak niet nagekomen, dit geld proberen we bij Centrada te verkrijgen. Wanneer dit lukt zal de begroting halverwege het jaar bij gesteld worden dmv een aanvullende begroting.

Werkplan 2020

De HVOB probeert Bottum Up te werken in het hofje 7 van de Jol. Hier wonen alleen huurders. Er gaat een bewonersbrief de deur uit met vragen wat voor ideeën er zijn in de buurt . De bedoeling is om huis aan huis te informeren wat er zoal leeft in de buurt. Dit wordt gebundeld en een keuze gemaakt welke werkzaamheden er uitgevoerd kunnen worden. De gemeente en Centrada zorgen voor de uitvoering.
Het tweede project is Lelystad Haven Ring en Binnendijk.
Daar zijn al bewoners actief  daar wordt door de HVOB dankbaar gebruik van gemaakt. 
Het derde project is energietransitie die eigenlijk vorig jaar al gestart zou zijn. Hoe nemen we de bewoners mee om de energietransitie te doen slagen. De heren van de Berg en Kraaij  wordt aangeboden om een informatiemiddag die door de woonbond wordt gegeven bij te wonen.
Het vierde punt  hangt samen met de eerdere projecten, de HVOB wil de wijk in trekken. Er wordt gedacht om in de Jol en de Warande  ons zichtbaar te maken doormiddel van een spreekuur op locatie in bijvoorbeeld een tent of buurthuis.
De heer Kraaij wijst ons er op dat we nog niet zichtbaar genoeg zijn we proberen ook ons meer zichtbaar te maken. We geven 2 keer per jaar aan alle 9000 huurders een nieuwsbrief uit. En we gaan op locatie spreekuur houden.
Het werkplan wordt vastgesteld.

5. Rondvraag

De heer Scholten geeft aan dat er in de Buizerd een fitnestest is uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd dat er op 12 maart een begin wordt gemaakt met een gymgroep binnen de Buizerd. De heren van de Berg en Scholten bedienen de bar.
De BWC heeft  € 2000,00 Betere buurt bijdrage gekregen voor een prieeltje i.p.v. party tenten.
De heer Koopman vraagt wat doet de HVOB met de asbest problematiek. De HVOB doet er niets mee Centrada gaat door met de sanering.
Hans maakt de opmerking dat hij in 2019 de HVOB vanaf de zijlijn heeft  kunnen bekijken en dat de HVOB gezamenlijk optrekt met Centrada. Bij het laatste gesprek met de Raad van Commissarissen kreeg de HVOB een compliment dat het professioneel optreed

6. Sluiting

Dhr. L. Meerten sluit de vergadering om 21.05 en wens ieder wel thuis.


Notulen van ALV 2020 HVOB in pdf formaat:

Klik hier om de notulen van ALV 2020 HVOB te downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *