Notulen ALV 2022

Notulen Algemene Leden Vergadering HVOB  11  juni 2022

1. OPENING EN WELKOM

Om 11.00 uur opent de voorzitter de vergadering, heet iedereen welkom en stelt de leden van het bestuur voor. Voorgesteld wordt, in afwijking van de agenda, eerst het jaarverslag te behandelen en daarna het financieel verslag. Eerst wat we gedaan hebben , dan wat het kost. Vragen mogen ook gesteld worden tijdens de toelichting en hoeven niet opgespaard te worden tot het betreffende agendapunt. De jaarstukken hebben voor de vergadering op de website gestaan, zijn bij het inschrijven uitgereikt en tijdens de jaarvergadering op groot scherm geprojecteerd.

2. Jaarverslag 2021

Tijdens en na de uitvoerige toelichting op het jaarverslag door de voorzitter werden de volgende vragen gesteld:

  • Vraag (meneer v.d. FNV): Wat bedoeld de voorzitter met relaties herstellen en versterken?

Contacten met Bewonerscommissie en de Wijkraden en dergelijke door corona moeilijk te onderhouden, dus wat verwaterd, proberen de banden nu weer te herstellen.

  • Vraag: (mevrouw S. ) woningen 50+ . Deze doelgroep, denkt zij, wil hoofdzakelijk in de stad wonen, door doorstroom grotere woning vrij voor de jongere gezinnen. Begrijpt niet hoe het kan dat ook jongeren in het centrum in deze woningen komen.

Is gevraagd of ze hierover een afspraak wil maken. Kan men beter op de vraag ingaan.

  • Vraag: (meneer FNV) gaat ook over wonen . Woont in het centrum, heeft grotere woning achter gelaten van Centrada, maar dan nog moeite met kleinere woning terug te krijgen. Had het idee dat de mensen met koopwoning sneller geholpen werden.

Ook een koper kan ingeschreven staan bij Centrada. Inschrijftijd telt, niet het feit of iemand in een huur- of koophuis woont. Om dat te wijzigen zou de woonruimteverdeling gewijzigd moeten worden. Daar gaan diverse partijen over , bijvoorbeeld gemeente.

  •  Vraag: (mevrouw B. ) over het systeem van inschrijven en het volgen en onderzoeken van de gevolgen voor diverse groepen.

Er is uitgelegd hoe via complexe rekensystemen de woonruimterapportage tot stand komt.

  • Vraag: ( mevrouw?) het verhuren van 55+ woningen aan jongeren: hoe zit dat met de doorstroom.

Leek sterk op individuele casus, daarom gevraagd of ze contact wil opnemen, dan kunnen we hier beter op ingaan.

  • Vraag: (mevrouw H.-B. ) wilde info  over hoe “van het gas af” in zijn werk gaat ?

Antwoord is dat mevr. een afspraak maakt op kantoor, want dan kan specifiek hierop geantwoord worden. Nu veel te omslachtig een en ander hangt sterk van de situatie af.

  • Vraag:(heer K.) Het verschil tussen DAEB en niet DAEB en wat de letters betekenen ? Uitgelegd hoe de regelgeving in elkaar zit.

Op de vraag van de voorzitter of er ingestemd kan worden met het jaarverslag, volgt unanieme instemming . 

3. Financieel verslag / Jaarrekening 2021

De voorzitter geeft een korte toelichting en geeft aan dat de accountant het financiële jaarverslag heeft goedgekeurd en van zijn handtekening voorzien. Er wordt aan de vergadering gevraagd of er nog vragen of opmerkingen zijn.

  • vraag (heer K.) over de kerngetallen: of wij een lening zijn aangegaan om onze liquiditeitspositie te verbeteren? Nee, wij zijn geen lening aangegaan. Er staat inderdaad een schuld, maar dat is een boekhoudkundige kwestie.  Centrada heeft zijn subsidie voor 2022 in 2021 gestort.

Desgevraagd stemt de vergadering unaniem in met het Financiële Jaarverslag / Jaarrekening

4. Rondvraag

Weinig vragen meer. Veel vragen zijn al gesteld bij de behandeling van de jaarstukken. Heer K. wil graag toelichting geven op woon- en zorgtoeslag geven, omdat dit niet algeheel bekend is bij de meeste mensen. Hij maakt hier een afspraak over. Energie vragen zijn vaak persoonlijk, bij iedereen is het anders. Daarom afspraak maken met Dick hierover. Dan is het tijd voor de bus. Mensen kunnen hun lunchpakketje meenemen. Staan voor de zaal klaar. En na afloop van busrit in de Kubus gelegenheid om noch iets te drinken.

Sluiting

om 11.45 uur wordt de vergadering afgesloten.Notulen van ALV 2022 HVOB in pdf formaat:

Klik hier om de notulen van ALV 2022 HVOB te downloaden.