HVOB jaarverslag 2017

HVOB meer in beeld

Inleiding

Dit is het eerste, in de recente periode, door de HVOB uitgebrachte jaarverslag. Het uitbrengen van een jaarverslag is allereerst een formeel vereiste. De eigen statuten en de subsidieverstrekker (Samenwerkingsovereenkomst Centrada) vragen dat.
Maar het is natuurlijk ook een middel bij uitstek om de eigen achterban , alle geïnteresseerden en relaties te informeren over waar tijd en energie van de organisatie aan besteed werd.
We hopen ook dat het inspirerend werkt op iedereen die in Lelystad op het terrein van wonen actief is en dat het prikkelt om nieuwe ideeën aan te dragen. Dat het motiveert om samen met HVOB voor huurders en woningzoekenden aan de slag te gaan.

De opzet van dit verslag is een opsomming van de uitgevoerd activiteiten. Waar nodig of wenselijk van een evaluerend commentaar voorzien.

Activiteiten op hoofdpunten

Bestuur
In 2017 werd afscheid genomen van Joop Roosemalen als voorzitter. Eind 2017 bestond het bestuur uit: Cor Fokkink (waarnemend voorzitter), Andrea de Soet ((secretaris) Tini Schreuder (penningmeester) Katja Cappelhoff (ICT) en Laurens Meerten. In 2017 trad Anna Ekman (communicatie) toe tot het bestuur. Helaas moest zij wegens persoonlijke omstandigheden afscheid nemen.
Als adviseurs traden op Hans Kregting en Joop Roosemalen.
Het bestuur vergadert in elk geval een keer per 14 dagen.
De functie van voorzitter is vacant. Het inschakelen van een extern wervingsbureau bracht tot nog toe geen oplossing.

Spreekuur
Twee keer in de week is er een spreekuur op dinsdagochtend en donderdagmiddag. Bewoners kunnen daar terecht voor advies over klachten, problemen, maar ook over voorgenomen activiteiten op het terrein van de leefomgeving of wonen en zorg.

Overleg Centrada
Het afgelopen jaar is er 5 keer regulier overleg geweest met Centrada. Aan de orde waren onderwerpen als Portefeuilleplan, Ondernemingsplan, Begroting, Meerjarenbegroting, Vastgoedbeleid, Huurbeleid, Woonruimteverdeling ZAV-beleid, Instandhoudingsbeleid, Duurzaamheid, Wonen en zorg, Klachtenafwikkeling.
Op dit laatste onderwerp werd een gezamenlijke werkgroep ingesteld die aanbevelingen deed om de werkwijze te verbeteren. Op 30 januari 2018 heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Geconcludeerd werd dat de aanbevelingen in werking zijn gezet. Afgesproken is om jaarlijks op dit terrein de vinger aan de pols te houden.
Na bespreking van een onderwerp in een regulier overleg brengt de HVOB doorgaans een schriftelijk advies uit. De HVOB heeft in bijna alle gevalle van de mogelijkheid gebruik gemaakt.
Twee keer per jaar vindt er overleg plaats met de leden van de Raad van Commissarissen die door de HVOB voor die functie bindend zijn voorgedragen. Een keer per jaar met de Raad van Commissarissen als geheel.
Het overleg met Centrada wordt als zinvol en constructief ervaren. Kritische kanttekeningen zijn gezet bij het feit dat er vaak veel voorstellen tegelijk worden gepresenteerd, die dan in korte tijd gelezen en beoordeeld moeten worden. Van de kant va de HVOB is aangedrongen op wat meer spreiding en het toevoegen van een leeswijzer bij omvangrijke stukken.

Bewonerscommissies
De Bewonerscommissies zijn het afgelopen jaar 2 keer bijeen geweest.
Onderwerp van bespreking waren onder meer: Prestatieafspraken, Mutatiebeleid en diverse buurt- en wijkproblemen.
Voor het begeleiden van de prestatieafspraken werd uit de BC ’s een klankbordgroep gevormd.
Voldoende enthousiasme en deelname te bewerkstelligen voor dit type bijeenkomsten blijft een punt van aandacht voor het bestuur. In dit kader is onder meer een bijeenkomst georganiseerd waarbij de BC’ s samen met het bestuur vergaderden.

Provinciale vergadering Woonbond
Door te hoge werkdruk heeft het bestuur onvoldoende gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die dit soort bijeenkomsten bieden. Door middel van het maken van een werkplan voor 2018 zal gepoogd worden hiervoor oplossingen te vinden.

Overleg huurdersorganisaties Flevoland
Dit overleg is mede tot stand gekomen op initiatief van de HVOB. In 2017 werd twee keer met elkaar gesproken onder meer over het Huurbeleid en de Prestatieafspraken. De besprekingen werden door alle betrokkenen informatief en constructief genoemd.
Dit leidt er toe dat bij betrokken organisaties de wens aanwezig is dit initiatief in 2018 door te zetten.

Cursussen
In 2017 zijn er geen cursussen gevolgd.
In het werkplan voor 2018 zal daarvoor een planning moeten worden gemaakt, mede ook in het kader van de verbetering van de kwaliteit van het werk.

Symposia en dergelijke
De HVOB nam deel aan het symposium “50 jaar Lelystad”. Verder waren er op dit terrein geen activiteiten van het bestuur. Bij een aantal gelegenheden was Hans Kregting (adviseur) wel aanwezig. Op die manier bleef het bestuur geïnformeerd
Het is aan te bevelen voor 2018 te bezien welk bijeenkomsten voor ons informatief zijn. Wellicht in samenhang met de te plannen cursussen.

Communicatie
De HVOB communiceert met zijn achterban onder meer door publicaties in Radar (blad van de verhuurder), op een eigen Website (www.hvob.nl) en Facebook. Dit jaar werd er voor het eerst een nieuwsbrief verstuurd naar alle huurders. Het is onze intentie die nieuwsbrief periodiek te laten verschijnen.

Participatie
Belangrijk voor het informeren en betrekken van de achterban waren het afgelopen jaar onder meer: de goed bezochte jaarvergadering (ruim honderd aanwezigen) en de eerste nieuwsbrief. Zeker ook de gehouden ledenwerfactie in het kader van “50 jaar Lelystad”. Deze actie leverde ruim 100 nieuwe leden op en bovendien zeer veel bemoedigende reacties op het werk van de HVOB.
In het werkplan voor 2018 zullen op dit vlak nieuwe acties worden uitgewerkt, met name rond de jaarvergadering en het 25 jarig bestaan van de HVOB.

Prestatieafspraken
De HVOB nam voor de tweede maal deel aan het maken van “Prestatieafspraken tussen gemeente, Centrada en HVOB op basis van de Woningwet 2015.
We waren er daarbij vooral op gericht de voornemens zo in afspraken om te zetten dat ze ook uitgevoerd kunnen worden. Het blijkt voor betrokken partijen moeilijk de eigen organisatie en partners dezelfde kant op te laten bewegen.
De HVOB kwam via de “Prestatieafspraken” positief in het nieuws: rond de uitreiking van de “stook je rijk trofee”, een onderscheiding op het gebied van duurzaamheid. En door een publicatie van het ministerie van BZK over het onderwerp Wonen en Zorg. Bij dit laatste onderwerp werd vooral gewaardeerd dat wij cliënten- en patiëntenorganisaties bij de voorbereiding betrokken hebben.
De HVOB verwierf een “trekkersrol” bij het opzetten en in stand houden van bewonersnetwerken onder meer bij Stedelijke Vernieuwing (bijvoorbeeld project Jol) en bij het aanpakken van de handhavingsproblematiek (in voorbereiding Griend).
Voorafgaand aan de raadsbehandeling van de “Prestatieafspraken” sprak de HVOB met bijna alle gemeenteraadsfracties. Die gelegenheid werd bovendien benut om standpunten uit te wisselen met het oog op de te schrijven verkiezingsprogramma’s voor de Gemeenteraad in maart 2018.

Financiën
Een samenvatting van de door de accountant goedgekeurde jaarrekening 2017 is als bijlage toegevoegd.

Tenslotte

2017 was voor de HVOB zeker een goed jaar. De vereniging werd versterkt met ruim 100 nieuwe leden. In die ledenwerfcampagne spraken zich veel huurders waarderend uit over het werk van de vereniging.

Belangrijk was ook dat de HVOB beter in beeld kwam bij partijen waar in de toekomst mee samengewerkt kan worden. Samenwerking die nog betere resultaten zal gaan opleveren.

De ervaringen en resultaten in 2017 kunnen gaan dienen als bouwstenen voor het werkprogramma voor 2018.