HVOB Werkplan 2018

Het werkplan 2018 heeft  in elk geval de volgende twee doelstellingen:

 • Leden, overlegpartners en relaties te informeren over de voorgenomen activiteiten van de vereniging
 • Prioriteiten te stellen, accenten te leggen. Immers tijd en energie zijn in een organisatie die door vrijwilligers wordt draaiende gehouden niet oneindig beschikbaar.

Er zijn veel activiteiten die gewoon elk jaar terugkomen. Ze behoren tot de kerntaken van een vereniging die de belangen van huurders en in veel gevallen ook van  andere bewoners behartigt. Of ze  komen voort uit de overlegstructuren waarvan de HVOB deel uit maakt. Die lijst van activiteiten, die in het jaarverslag van 2017 meer in detail is beschreven, is als volgt:

 • Bestuursvergaderingen
 • Spreekuur
 • Overleg met Centrada over beleidszaken
 • Overleg met bewonerscommissies
 • Bezoeken provinciale vergaderingen Woonbond
 • Overleg met huurdersorganisaties in Flevoland   
 • Bezoeken van cursussen en symposia
 • Onderhouden en ontwikkelen van communicatie middelen als Nieuwsbrief, Website en Facebook
 • Participatie, huurders en bewoners betrekken bij het formuleren en uitvoeren van beleid
 • Prestatieafspraken, het maken van afspraken met gemeente en Centrada over onderwerpen als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, wonen en zorg, leefbaarheid, stedelijke vernieuwing, duurzaamheid en energie.
 • Evenals het monitoren en bijdragen aan de uitvoering van die afspraken.
 • Financiën, zorg dragen dat de beschikbare middelen rechtmatig en doelmatig worden beheerd.

Prioriteiten en accenten

HVOB 25 jaar

In 2018 bestaat de HVOB 25 jaar.

Een moment om terug en vooruit te kijken. Op zaterdag 26 mei organiseert de HVOB daartoe een symposium in de Kubus. Het symposium sluit aan op de statutaire jaarvergadering. Daarna wordt er een aantal workshops gehouden. Afgesloten wordt met een paneldiscussie over het onderwerp “wonen in Lelystad”.

Zie voor het volledige programma, vanaf medio april 2018, https://www.hvob.nl. Het symposium dient ook om de HVOB meer bekendheid te geven en past als zodanig in een andere prioriteit: “groter, breder, dieper”.

Huurbeleid

Elk jaar vindt er overleg met Centrada plaats over de jaarlijkse huurverhoging. Het jaarlijkse voorstel is gebaseerd op en een actuele uitwerking van uitgangspunten die al jaren gelden. Uitgangspunten die overigens door de HVOB zijn onderschreven. Maar er zijn de laatste jaren op het gebied van wet- en regelgeving nogal wat zaken veranderd. Onder meer het “passend toewijzen”. In de praktijk vallen daardoor de “streefhuren” samen met de “aftoppingsgrenzen”  bij het “passend toewijzen”. Dat betekent onder meer dat er nauwelijks een relatie meer is tussen de hoogte van de huren en de kwaliteit van een woning. Dat wordt door velen als onrechtvaardig of op zijn minst als minder begrijpelijk ervaren.

Reden voor de HVOB om in 2018 het huurbeleid in al zijn uitgangspunten en aspecten nog eens scherp tegen het licht te houden.

Wonen en zorg

Bij het maken van “Prestatieafspraken” voor 2018 zijn er voor dit beleidsterrein nogal wat zaken op de agenda gezet. Gemeente, Centrada en HVOB maken een visiedocument over dit complexe thema, waarin de diverse rollen en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Centrada maakt een uitvoeringsdocument waarin wordt uitgewerkt hoe hetgeen is afgesproken gerealiseerd gaat worden. Een aantal zaken zijn ook nu al, zonder die documenten, heel concreet. Centrada gaat de komende jaren, met het oog op de vergrijzing, zo’n 700 woningen voorzien van een zogeheten “oppluspakket”.

In de voorbereiding van de besprekingen over de “Prestatieafspraken” heeft de HVOB overlegd met de Lelystadse patiënten- en cliëntenorganisaties. Dat overleg werd door alle partijen als zinvol en constructief ervaren. Het is een goed basis om samenwerking op dit beleidsterrein verder uit te bouwen. Voor de HVOB in 2018 een belangrijke activiteit gezien wat er op dit omvangrijke en complexe beleidsterrein allemaal gaat  gebeuren.

Groter, breder, dieper

De HVOB bestaat 25 jaar. Voor ons geen reden om op onze lauweren te  rusten. Integendeel. De in het verleden behaalde resultaten inspireren ons om zorg te dragen dat ook in de toekomst resultaten behaald kunnen worden. Niet stilstaan maar groeien, verbreden en verdiepen.

Groter

In 2017 organiseerde de HVOB een succesvolle ledenwerfcampagne. Er kwamen zo’n 100 nieuwe leden bij. Ook in 2018 wil de HVOB groeien. Wellicht komt er een nieuwe campagne. Maar in elk geval zullen we bij al onze andere activiteiten alert zijn om mensen aan te spreken lid te worden of op een of andere wijze samen met ons  actief te worden. Een actieve communicatie over wat we doen en wie we zijn moet daar een grote rol in spelen.  Onder meer via uit te geven nieuwsbrieven, de Website en Facebook.

Breder

De “Prestatieafspraken” hebben het werkterrein van de HVOB verbreed. Onder mee met de onderwerpen Leefbaarheid, Zorg en Duurzaamheid.  Allemaal zaken die ook direct met Wonen te maken hebben. Activiteiten op die terreinen, contacten die gelegd worden, netwerken die opgebouwd worden geven ons de mogelijkheid om bredere ondersteuning te verkrijgen.

In het laatste kwartaal 2017 en begin 2018 werden reeds bewonersgroepen opgezet of ondersteund in Jol en Griend (zie hier beneden bij de vermelde projecten). Een begin werd gemaakt met de versterking van Wijkraad Lelystad haven. HVOB adviseert deze Wijkraad in 2018.

Dieper

Het werkterrein van een huurdersorganisatie wordt niet alleen breder maar ook complexer. Er is steeds meer kennis nodig, meer vaardigheden worden vereist. Daarom ook neemt de HVOB deel aan een programma van de Woonbond “Stap Vooruit”. Dit programma is gericht op verbeteren van de kwaliteit van het werk. Heel specifiek gaat het in dit programma erom hoe met de bestaande mensen het werk beter verricht kan worden en hoe we meer mensen actief krijgen.

In aanvulling hierop zal bekeken worden welke specifieke cursussen het best aansluiten bij de in ons werkplan gestelde prioriteiten  en de al in onze organisatie  aanwezige kennis.

Jol

Op basis van de “Prestatieafspraken“ is de HVOB nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van een project “Stedelijke Vernieuwing op uitnodiging”. Met name het initiëren, opzetten en onderhouden van bewonersnetwerken is onze taak.

Met het eerste hofje is in 2017 gestart. De plannen van gemeente en Centrada borduren in feite voort op een initiatief van de Wijkraad. Vandaar dat vooral de Wijkraad daar bovengeschetste rol heeft gespeeld. In 2018 zal de HVOB, in overleg met de Wijkraad, vooral actief zijn op de volgende terreinen: meedenken over oplossingen voor de vele problemen die zich daar manifesteren, communicatie naar bewoners en organisatorische ondersteuning.

Bij een nog nader te bepalen tweede hofje, zal de HVOB vanaf het begin de initiatief nemende rol op het gebied van de bewonersbetrokkenheid  op zich nemen. Er zal gestart worden met een of meer huiskamerbijeenkomsten. Samen met de bewoners zal dan een plan van aanpak worden uitgewerkt. Dat plan kan de basis zijn voor gesprekken met gemeente en Centrada.

Griend

Eveneens op basis van de “Prestatieafspraken” wordt er in de Griend een actie voorbereid gericht op het op orde brengen van de openbare ruimte. Door bewoners, gemeente en Centrada. De HVOB nam het initiatief hiertoe. Zij hield een enquête. Op basis van de uitslag daarvan werd samen met bewoners een plan van aanpak gemaakt. Het ziet er naar uit dat deze actie eind maart zal worden uitgevoerd.

De actie zal worden geëvalueerd. Op basis daarvan zal in de tweede helft van het jaar, in een nader te bepalen buurt, een tweed actie worden uitgevoerd.

Tenslotte

Dit werkplan zal de  vereniging helpen overzicht te  houden op de vele activiteiten waarvoor een vrijwilligersorganisatie zich gesteld ziet en de gestelde prioriteiten te bewaken. Het realiseren  van zo’n werkplan in de praktijk is trouwens een boeiende en uitdagende  activiteit. Wij hopen dat veel huurders en bewoners die in de wijken actief zijn, zich dat in toenemende mate realiseren. En uitgedaagd worden om met ons samen deze activiteiten te realiseren.

Natuurlijk is de toekomst maar beperkt voorspelbaar.  We weten niet wat het jaar 2018 allemaal in het verschiet heeft. Ongetwijfeld zullen er onderwerpen geschrapt moeten worden en andere onvermijdelijk moeten worden toegevoegd.

We zullen u op de hoogte houden en verantwoording afleggen via nieuwsbrieven, Website en Facebook.