Participatie bijeenkomst 25-5-2019

SCHEP DRAAGVLAK VOOR PARTICIPATIE BEWONERS IN DE HOOFDROL

Op 25 juni 2019 organiseerde de HVOB, in samenwerking met Centrada een themabijeenkomst over participatie. Bij de opening van die bijeenkomst werd nadrukkelijk toegezegd dat eventuele resultaten van de bijeenkomst in 2020 gebruikt zouden worden in een tweetal concrete projecten. Dit om in elk geval de vrijblijvendheid die soms rond dit type bijeenkomsten hangt te vermijden. De uitkomsten van de bijeenkomst waren zeer divers. Soms heel praktisch, soms heel abstract op processen gericht. Vaak ook ingegeven door minder goede ervaringen in het verleden. Het verwerken van die uitkomsten is niet eenvoudig. De verleiding is groot om aan de hand van die ervaringen een nieuw handboek te schrijven. Dat dan ongetwijfeld weer in de kast beland. Uiteindelijk hebben we ons laten leiden door de toezegging aan het begin van de bijeenkomst gedaan: we gaan er wat mee doen!

Twee projecten

Belangrijk is om reeds in het najaar van 2019 een tweetal projecten te selecteren. Projecten die in de loop van 2020 van start kunnen gaan. Dan is er voldoende tijd om een nieuwe, door de uitkomst van de bijeenkomst geïnspireerde, werkwijze voor te bereiden. Bij voorkeur gaat het om projecten waarbij zowel Centrada als de gemeente betrokken zijn. Als dat nog niet mogelijk is, dan kan een project van Centrada ook. Starten en ervaring opdoen met een nieuwe werkwijze is belangrijk. Overleg tussen Centrada en HVOB heeft geleid tot de volgende projecten:

 • Lelystad Haven, Binnendijk / Ringdijk

Dit project zal in de eerste helft van 2020 gerealiseerd worden

 • Jol

Het betreft hier een van de laatste drie hofjes. Uitvoering in de tweede helft van 2020

Fysiek

Scherp kwam op de bijeenkomst naar voren dat een plek waar bewoners en organisaties bijeen kunnen komen, waar ze zichtbaar zijn, sterk wordt gemist. Een aantal keren werd de vroegere wijkpost genoemd. Het zou een illusie zijn te denken dat op korte of middellange termijn in elke wijk weer een dergelijke voorziening zou kunnen komen. Daar zijn de tijden niet naar. Dat neemt niet weg dat er wel mogelijkheden zijn tot praktische oplossingen te komen. Een mogelijke aanpak zou als volgt kunnen verlopen:

 • Zoals boven al benoemd, worden er per jaar twee projecten geselecteerd waar geëxperimenteerd gaat worden met de nieuwe aanpak.
 • Er wordt gekeken welk gebouw ( school, buurthuis, gezondheidsvoorziening, etc.) in de buurt geschikt of geschikt te maken is als tijdelijke thuisbasis voor het project.
 • Met de eigenaar / beheerder wordt overlegd over de wijze van gebruik en alle praktische zaken daarom heen.
 • Zo is er voor de duur van het project een herkenbare, zichtbare thuisbasis voor alle bij het project betrokkenen .
 • Met een beetje geluk, bevalt een en ander zo goed, dat het gebouw ook na het project een, wellicht beperkte, rol in de buurt kan blijven spelen.

Voorbereiding project

Vaak wordt een project (bijvoorbeeld groot onderhoud van een woongebouw of omgeving) kant en klaar gepresenteerd. Het is informatie. Eventuele opmerkingen of commentaren worden meegenomen, als dat van pas komt. Het is de moeite waard om bij de twee jaarlijkse projecten te proberen een wat bredere aanpak te kiezen. Voor er kant en klare plannen liggen bewoners vragen welke ideeën er leven. Dat kan ook bij een relatief eenvoudig project als onderhoud aan woningen. Door bijvoorbeeld ook de directe omgeving er bij te betrekken. We zouden dan bij dit soort projecten tot de volgende aanpak kunnen komen:

 • Haal van te voren, zo vroeg als mogelijk, bij betrokken bewoners ideeën op. Wat zou er bij dit complex en de omgeving moeten gebeuren?
 • Dit ideeën ophalen zou niet alleen via de traditionele buurtvergadering moeten gebeuren, maar op diverse nog nader te ontwikkelen onorthodoxe manieren.

(Denk bijvoorbeeld aan Pipowagen, op de markt staan, schoolpleinen, gezondheids centra, supermarkten).

 • Dat ophalen zou bij voorkeur door de betrokken organisaties gezamenlijk moeten gebeuren.
 • Het leveren van ideeën moet zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. Drempels moeten zo veel mogelijk worden weg genomen. Dus geen verplichte formulieren. Geen invuloefeningen op de website. Verhalen van bewoners moeten door aanwezige deskundigen naar bruikbare ideeën vertaald worden (ideeënvertalers).

Methodiek

Over de concrete werkwijze bij het opzetten en uitvoering van projecten was grote overeenstemming tijdens de bijeenkomst. De belangrijkste aanbevelingen waren:

 • Bewaak en koester de kleinschaligheid.

Mensen zijn vooral geïnteresseerd in zaken die dichtbij zijn. Hou het dus bij het project en de nabije buurt. Hele wijken er bij betrekken heeft veelal weinig kans van slagen.

 • Breng in zo’n buurt in kaart welke mensen een rol kunnen spelen ( verbinders). Dat zijn veelal de mensen die al op enig terrein actief zijn.
 • Organiseer een en ander zo dat de betrokkenheid van bewoners kan variëren, van zeer nauw tot zeer losjes.
 • Regel de communicatie over wat er gebeurt goed. Verzeker je eventueel van professionele ondersteuning.
 • De betrokken professionele organisaties doen er goed aan voor vaste vertrouwde aanspreekpunten te zorgen. Mensen die gekend zijn en de betrokken mensen kennen.
   • Het lijkt verstandig om bovengenoemde, onder de kopjes “ voorbereiding” en “ methodiek” genoemde algemene beschrijving voor elk project in een concreet protocol uit te schrijven. Soms zijn er meer mogelijkheden dan in een algemene richtlijn vermeld, soms is de realiteit weerbarstiger.

Stedelijke component

Alhoewel deze notitie een pleidooi is voor een buurtgerichte, kleinschalige aanpak, kwam in de discussie naar voren dat een aantal stedelijke voorzieningen nadrukkelijk een positieve bijdrage kunnen leveren voor een succesvolle aanpak in de buurten. Zoals onder meer:

 • Twee keer per jaar zou er een bijeenkomst georganiseerd moeten worden waar ervaringen op dit terrein kunnen worden uitgewisseld. Een type bijeenkomst als de bovengenoemde door de HVOB georganiseerde. De HVOB wil die rol best op zich nemen, maar ziet zeker ook een rol weggelegd voor de Stichting Welzijn.
 • Het is te overwegen een centraal kennispunt te installeren. Daar zou kennis over lopende projecten (Centrada, gemeente, mensen maken de buurt, etc.) op te halen zijn. Evenals over participatieprocessen. Stichting Welzijn zou zo’ n punt kunnen inrichten.
 • Het zou een positief effect hebben als de mensen die in een buurt actief zijn ( kartrekkers, verbinders) gekend zijn. Een bijeenkomst als hierboven aangegeven zou hun herkenbaarheid kunnen vergroten. Wellicht zou er ook weer zoiets als een Gemeentegids kunnen worden uitgegeven.
 • De gemeente zou de rol van bewonersorganisaties als intermediair voor bewoners moeten erkennen. Wellicht is dit het best vast te leggen bij de te maken Prestatieafspraken.
 • Een goed voorbeeld van een bestaande stedelijke voorziening die een stimulerend invloed heeft op bewoners deelname is de motiemarkt.

Hier kunt u het verslag van participatiebijeenkomst downloaden:

Participatiebijeenkomst 25-5-2019