Nieuwsbrief  voorjaar 2020

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de HVOB in 2020. Ondanks de moeilijke periode die wij allen op dit moment doormaken blijven wij u informeren en uw belangen behartigen. Alleen alles kan niet zo gaan als gebruikelijk. Spreekuren, op kantoor, waar we u kunnen ontvangen en na een  gesprek kunnen adviseren, dat kan voorlopig niet. Ook wij zullen ons moeten behelpen. Hoe u ons wel kunt bereiken vindt u verder in deze nieuwsbrief.

De HVOB heeft jaarlijks vele vaste activiteiten, zoals onder meer: het houden van spreekuren, overleg met Centrada, adviezen aan Centrada, overleg met de gemeente, het maken van Prestatieafspraken met gemeente en Centrada.

Naast de vele zaken die elk jaar terugkomen kiezen we elk jaar een of meerdere thema’ s waar we bijzondere aandacht aan besteden. Vorig jaar hielden we een tweetal conferenties. Een over bewonersparticipatie, een over de bouw van voldoende huurwoningen.

Dit jaar stellen we de veranderingen op energiegebied centraal. Daarover meer verder in deze nieuwsbrief. Verder informeren we u in deze nieuwsbrief over de jaarlijkse huurverhoging.

Van duur naar betaalbaar

Als u deze nieuwsbrief leest heeft u, een of twee weken geleden, de brief van Centrada met de aankondiging van de jaarlijkse huurverhoging gehad.

Die huurverhoging bedraagt voor dit jaar gemiddeld 2,6 %. Dat is het percentage waarop de inflatie voor het afgelopen jaar is vastgesteld. Dit is in overeenstemming met de landelijke afspraken die zijn gemaakt tussen de Nederlandse Woonbond en Aedes (de overkoepelende organisatie van de woningbouwverenigingen).

Let wel, het gaat om een gemiddelde. In de praktijk kan dat variëren tussen een verhoging van 4,3% en een verlaging van 2%. Wat voor een percentage u moet gaan betalen hangt af van het verschil tussen wat u werkelijk aan huur betaalt en de zogeheten streefhuur. Die streefhuur is de huur die Centrada  zou willen vragen gezien een aantal eigenschappen van uw woning, als grootte, kwaliteit, uitrusting, energiezuinigheid.

Al met al kan die verhoging voor veel mensen moeilijk te betalen zijn, ook al is het gemiddelde van 2,6% alleszins redelijk en in overeenstemming met landelijke afspraken.

De HVOB heeft in de besprekingen met Centrada dan ook sterk ingezet op maatwerk voor die mensen die al in financiële problemen waren of nu dreigen te komen. Zij kunnen geholpen worden bij het vinden van een meer bij hun beurs passende woning. Landelijk zijn daar al ervaringen mee en worden bijvoorbeeld de volgende instrumenten ingezet:

  • Huurverlaging.
  • Doorstroming naar een goedkopere woning.

Of u daarvoor aanmerking komt hangt af van de hoogte van de huur in relatie tot het inkomen. Vrij ingewikkeld allemaal.

In de brief van Centrada is aangegeven wat u moet doen als u denkt voor maatwerk in aanmerking te komen.

De HVOB kan u daar over adviseren. Helaas is het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk speciale spreekuren te organiseren, maar gelukkig helpt de techniek. Heeft u vragen over de huurverhoging of over het maatwerk voor mensen die te duur wonen, neem dan contact met ons op:

Voor wat betreft het maatwerk voor mensen die te duur wonen, moet dat voor 1 juni. Dan sluit de aanmeldingstermijn bij Centrada.

In mei en juni houden we op dinsdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur en donderdagmiddag tussen 14.00 -16.00 uur digitaal spreekuur op facebook. Gun ons voor mailvragen of telefoonreacties tijd om te reageren daar we niet elke dag op 24/7 basis u digitaal kunnen beantwoorden.

Naar betaalbaar energiegebruik

In de toekomst gaan we naar een heel ander energiegebruik, zeker ook voor woningen. Dat staat vast. Wat er precies gaat gebeuren, hoe snel en wat dat gaat kosten staat minder vast. Met grote regelmaat worden er via de media nieuwe technieken gepresenteerd. De diverse overheden produceren vele nieuwe regels.

Prioriteiten

De HVOB zal de belangen van de huurders ook op dit nieuwe en zich snel ontwikkelende  beleidsterrein behartigen. Bij onze activiteiten in 2020 stellen we twee prioriteiten:

  • Een zo vroeg en zo groot mogelijke betrokkenheid van bewoners bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen.
  • Het mag voor huurders geen hogere woonkosten opleveren.

Plannen

Hoe gaan we dit aanpakken? De voorbereidingen voor activiteiten op dit terrein hebben door de Coronacrisis vertragingen opgelopen. Besprekingen en vergaderingen konden plotseling niet doorgaan.

Inmiddels zijn voorbereidingen met behulp van technische middelen (videovergaderingen) weer opgestart. Zodat we aan de slag kunnen zo gauw dat weer is toegestaan. Die voorbereidingen bestaan onder meer uit het vormen van een werkgroep van huurders, het laten volgen van cursussen, het ontwikkelen van een activiteitenprogramma.

Veel moet nog worden uitgewerkt. Maar globaal kiezen we voor de volgende aanpak:

  • Er komt een informatiebijeenkomst waar huurders geïnformeerd worden over alle aspecten van de veranderingen op energiegebied. Die bijeenkomst wordt samen met Centrada en wellicht ander instanties georganiseerd, Die bijeenkomst zal waarschijnlijk in oktober worden gehouden.
  • We brengen in kaart welke complexen dit jaar en volgend jaar op energiegebied onder handen worden genomen. We stellen dan, in overleg met Centrada, een protocol op voor de wijze waarop de betrokkenheid van bewoners geregeld wordt.

Wilt u nu al geïnformeerd worden of ons helpen bij het realiseren van onze plannen? Neemt u dan contact met ons op via een van de in deze nieuwsbrief benoemde mogelijkheden.

Emailadressen leden

Graag willen wij u informeren over onze activiteiten en alles wat er op het gebied van wonen gebeurt. Dat doen wij bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en onze website. Soms willen we dat ook snel, gericht en zonder te veel kosten doen. Daarvoor is email zeer geschikt.

Van veel leden hebben we de emailadressen. De meer recent aangemelde leden hebben ook verklaard geen bezwaar te hebben dat HVOB en Centrada adresgegevens met elkaar delen. Immers Centrada int voor ons de contributie.

In het verleden was de formulering op het aanmeldingsformulier wellicht minder duidelijk. Wij gaan er toch van uit dat we het mailadres dat u bij aanmelding heeft opgegeven door ons gebruikt kan worden om u van informatie te voorzien.

Als u daar een andere opvatting over heeft, kunt u dat bij ons melden. De contactgegevens staan verder in deze nieuwsbrief.

Nog geen lid? Via www.hvob.nl kunt u zich aanmelden, de contributie wordt automatisch via servicekosten geïnd. We hebben meer leden nodig om een sterke positie van huurders in het overleg te behouden. Voor 0,75 eurocent per maand bent u lid.

Klik hier om nieuwsbrief voorjaar 2020 te downloaden.

 

Persbericht Huurdersvereniging Ons Belang Lelystad (HVOB) over Coronamaatregelen

Kabinet: geen huisuitzettingen tijdens coronacrisis

26 maart 2020

HVOB in Lelystad waardeert het gezamenlijk statement van een viertal brancheorganisaties van sociale en commerciële verhuurders en de minister van Milieu en Wonen over een zeer terughoudend beleid mbt huisuitzettingen en het beëindigen van tijdelijke contracten tijdens de coronacrisis. Door Centrada waren er al goede maatregelen aangekondigd. Voor al diegenen die niet bij een partij huren waar afspraken hierover zijn gemaakt roept HVOB hen op zich hierbij aan te sluiten. In Lelystad en omgeving zijn veel particuliere verhuurders namelijk.

De Woonbond had hier in een eerdere brief aan de minister ook op aangedrongen.

Tijdelijke contracten

Het is ook positief dat de minister het van rechtswege voortzetten van tijdelijke contracten die aflopen ook wettelijk wil verankeren. Ook daarom had de Woonbond in zijn brief gevraagd. Dat is gewenst omdat minder dan de helft van de commerciële verhuurders is aangesloten bij een brancheorganisatie en overigens ook de leden van brancheorganisaties juridisch niet verplicht zijn om het advies van hun organisatie te volgen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Het is goed dat er voor huurders met een tijdelijk contract dat binnenkort afloopt, duidelijkheid komt.’

 Geen zaken in behandeling

De minister creëert (nog) geen wettelijke basis om huisuitzettingen en incassoprocedures gedurende de corona-epidemie te verbieden. Dat vinden wij onlogisch, omdat ook hiervoor geldt dat individuele verhuurders juridisch niet gehouden zijn aan het advies van de brancheorganisaties en de minister. Wij hebben wel begrepen dat de Raad van de Rechtspraak heeft bepaald dat rechtszaken over huisuitzettingen -behalve wanneer sprake is van criminaliteit- tijdens de coronacrisis niet in behandeling genomen worden.

Leegstandbeheer

Naast het statement van de verhuurders is er vandaag ook een aparte verklaring uitgegeven door de brancheorganisatie van leegstandsbeheerders. Ook deze organisatie geeft aan zich tot het uiterste te zullen inspannen om het onvrijwillig beëindigen van gebruikscontracten te voorkomen. Daarop had de Woonbond al eerder aangedrongen en ziet dit dus ook als een goed signaal.

Huurverhoging

In de verklaring van de verhuurders wordt geen uitspraak gedaan over de huurverhoging. De Woonbond vindt dat verhuurders in de komende periode een uiterst terughoudend beleid moeten voeren op het gebied van huurverhoging. De Woonbond heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen om -in ieder geval tijdelijk- het plafond voor de jaarlijkse huurverhoging te verlagen. Dat plafond is nu inflatie + 2,5%, wat voor 2020 neerkomt op 5,1%. Dat plafond vindt de Woonbond onder de huidige omstandigheden asociaal en dus onacceptabel. Jansen: ‘Veel huurders zullen hun inkomen de komende tijd zien dalen. Een hoge stijging van de vaste lasten hakt er dan extra in.’

Kamerbrief Minister Wonen en Milieu: https://bit.ly/2ya5TWc


Klik hier om het persbericht van HVOB te downloaden.