Nieuwsbrief zomer 2021

Bouwen voor nu en de toekomst

Voor u ligt de nieuwsbrief van de HVOB. In deze brief kijken we ver vooruit: naar het volgend voorjaar, dat van 2022. Dan vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Die vinden wij heel belangrijk. Belangrijk voor alles wat met wonen te maken heeft. Om dat duidelijk te maken eerst wat feiten:

 • Op dit moment staan er zo’n 16.000 woningzoekenden ingeschreven bij Centrada
 • Gemiddeld staan mensen 5,9 jaar ingeschreven voor ze een woning kunnen betrekken
 • Als er een woning vrij komt en aangeboden wordt, reageren daar 350 woningzoekenden op
 • De slaagkans, de kans dat u een woning krijgt als u op een aanbieding reageert is 6,8 %. In 2013 was dat nog 35%.

Dramatische cijfers. Dat moet beter en kan ook beter. Er wordt in de media veel gesproken over de sterke groei van Lelystad tussen nu en 2040. In 2040 zou Lelystad 100.000 inwoners moeten hebben. In de praktijk gebeurt er echter te weinig.

Daarom start de HVOB vanaf nu een campagne om de leden van de gemeenteraad er van te overtuigen dat een hogere en continue productie van huurwoningen van levensbelang is voor de stad:

 • Omdat op die manier de menselijke problemen die achter bovengenoemde dramatische cijfers schuil gaan aangepakt kunnen worden.
 • Omdat op die wijze voldoende woningen beschikbaar kunnen komen voor de mensen die gaan werken in de bedrijven die Lelystad zo graag wil aantrekken
 • Omdat zo de mensen die hier al werken, denk aan onderwijzers, verpleegkundigen, behouden kunnen worden voor de stad

Tussen nu en de raadsverkiezingen zal de HVOB een sterke lobby voeren en diverse instrumenten inzetten, zoals:

 • Gesprekken met raadsleden
 • Publicaties in de pers
 • Aanwezig zijn in de media
 • Het uitbrengen van eigen nieuwsbrieven en actuele nieuwsbulletins
 • Inspreken bij de raadsvergadering bij alle onderwerpen die met wonen in de breedste zin te maken hebben

U kunt zelf ook veel doen:

Door u stem te laten horen, uw mening te geven op momenten en plaatsen waar dat kan. Maar meer nog door de HVOB praktisch te ondersteunen in deze campagne.  U helpt dan, naar de gemeenteraad toe, de bewoners van Lelystad een gezicht te geven. Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op:

Veranderingen op energiegebied

Houdt het betaalbaar

Elke dag is er wel wat nieuws op energiegebied. De ene keer zegt een rechter dat alles sneller moet. Een andere keer zitten woningbouwverenigingen lang te wachten op de voor hen zo belangrijke spelregels van de gemeente. Kunt u er nog een touw aan vastknopen?

De HVOB gaat proberen voor de huurders helderheid te brengen in deze materie:

 • Wat zijn de regels? Wie gaat waar over? Wat beslist de regering, de provincie, de gemeente of Centrada
 • Wat zijn de mogelijkheden na afsluiten van het gas? Warmtenet, waterstofgas of alles elektrisch?
 • Hoe worden de bewoners / huurders betrokken bij deze grote operatie? Wat zijn hun rechten?
 • En dan natuurlijk de hamvraag? Wat gaat dat kosten en wie gaat dat betalen?

De HVOB organiseert in de eerste week van september een voorlichtingsbijeenkomst in samenwerking met Centrada en de gemeente. Zeer waarschijnlijk zal dat tegen die tijd nog digitaal moeten. Precieze gegevens worden nog bekend gemaakt. U kunt de voorbereidingen en vorderingen daarin ook volgen via onze website.

Als u aan die bijeenkomst wilt deelnemen, kunt u zich nu al aanmelden via de elders in deze brief genoemde mogelijkheden.

Wilt u nu al van alles weten, dan beantwoorden we uw vragen graag via dezelfde kanalen.


Klik hier om nieuwsbrief zomer 2021 te downloaden.


Nieuwsbrief najaar 2020

Dit is de tweede nieuwsbrief van de HVOB in 2020. In deze uitgave informeren wij u onder meer over mogelijke vervolgacties op het huurbeleid 2020, over onze inzet bij het regelmatige overleg met Centrada. Verder vindt u een oproep voor een algemene ledenvergadering dit najaar.

Voor actuele informatie kunt u altijd onze website bezoeken: www.hvob.nl .

Problemen door huurverhoging

Volgens de Nederlandse Woonbond zijn veel huurders in problemen gekomen door de huurverhoging per 1 juli. De gemiddelde stijging bij sociale verhuurders ( woningbouwcorporaties) bedroeg 2,7 %. Dit is de hoogste gemiddelde stijging sinds jaren.Samen met de onzekere inkomenssituatie die voor veel mensen door de crisis is ontstaan, is dat een recept voor grote problemen.

De Woonbond luidt dan ook de noodklok en eist via publicaties en een petitie onder meer:

 • Intrekking van de verhuurdersheffing. Het rijk heeft door die heffing( belasting op huur) zo’n 10 miljard binnen gehaald. Dat geld kan beter besteed worden aan de bouw van voldoende betaalbare woningen
 • Een miljardeninvestering voor de nieuwbouw, verduurzaming van woningen en huurverlaging.
 • Verhoging en bredere beschikbaarheid van de huurtoeslag

(Zie voor meer informatie www.woonbond.nl)

Huurverlaging

Op Prinsjesdag was het in het nieuws. Huurverlaging voor diegenen die gezien hun inkomen te duur wonen. Pas bij de huurverhogingsdatum in 2021 gaat die in voor diegenen die er recht op hebben omdat het in een Wet vertaald moet worden. De verwachting voor Lelystad is dat het aantal huurders dat er mee te maken gaat krijgen niet hoog zal zijn. Dat komt omdat 80% van de woningen verhuurd worden onder een aftoppingsgrens. Los daarvan zal in 2021 de inflatie lager zijn dus ook de huurverhoging in totaal zal lager zijn. Sommigen die minder als de streefhuur betalen gaan omhoog, sommigen die boven de streefhuur wonen gaan omlaag.

Begin volgend jaar zullen we u hierover verder informeren want eerst moeten alle voorstellen nog in het parlement worden besproken.

Lelystad

Bij Centrada was de gemiddelde huurverhoging 2,6%. Dit percentage is gelijk aan de inflatie in het jaar daarvoor.  Let wel, het gaat hier om een gemiddelde. De werkelijke percentages schommelden tussen -2% en +4,3%. De HVOB heeft met Centrada afgesproken dat er maatwerk geleverd zou worden als er voor mensen financiële problemen zouden ontstaan.

Dat maatwerk zou kunnen bestaan uit:

 • Huurbevriezing of verlaging
 • Hulp bij verhuizing naar een minder dure woning

Na de aankondiging van de huurverhoging hebben zich tientallen mensen bij de HVOB gemeld voor advies  over deze zaken. Aan de hand van deze ervaringen en met het oog op bovengenoemde nieuwe wetgeving zal de HVOB met Centrada bespreken hoe het beleid voor de komende jaren vorm moet worden gegeven.

Bewoners in de hoofdrol

HVOB overlegt een aantal keren per jaar met Centrada over beleidszaken. Onlangs nog over het zogeheten Portefeuilleplan. Daarin wordt het voorgenomen beleid voor de komende 10 jaar geschetst. Daarbij werd door de HVOB veel aandacht besteed aan de volgende zaken:

 • De productie van voldoende betaalbare woningen, ook op langere termijn.

Voorwaarde voor zo’n productie is dat er voldoende bouwlocaties beschikbaar komen. Dat er ruim vooruit wordt gepland.

In dit verband pleitte de HVOB ook voor anticyclisch bouwen, bouwen op voorraad.

 • Wijkverbetering

In de visie van de HVOB zullen alle plannen in de papier versnipperaar verdwijnen als de bewoners daar niet van meet af aan bij betrokken worden. Vroegtijdige betrokkenheid is, zo leert de ervaring in het hele land, de enig manier om voldoende draagvlak te krijgen.

 • Energie en duurzaamheid

Ook hier wees de HVOB op de rol van bewoners. Het mag niet alleen over techniek gaan. Bewoners moeten betrokken worden bij het maken van keuzes en uitvoering.

Heeft u belangstelling voor deze zaken, wilt u er over mee praten? Neem dan contact met ons op: info@hvob.nl

Algemene ledenvergadering

De HVOB houdt op woensdag 18 november een algemene ledenvergadering. De vergadering is bedoeld om de leden te betrekken bij het opstellen van het jaarprogramma voor 2021. U kunt dan meedenken en meebeslissen over de activiteiten die de HVOB gaat ondernemen, bijvoorbeeld op terreinen als:

 • Energiebeleid, hoe houden we bij allerlei veranderingen de woonlasten laag
 • Wijkverbetering, gaat het met ons of over ons

De overheidsregels voor de bestrijding van covid-19 maken het noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeldt. Dat kan tot en met 11 november, via:
www.hvob.nl  
info@hvob.nl

De vergadering vindt plaats in complex de Buizerd, Tjalk 10  en begint om 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.15 uur.

De avond wordt geopend met een inleiding over de vraag: “Zijn de huren in de komende jaren nog betaalbaar?” De precieze agenda en programma worden nog bekend gemaakt.

Emailadressen leden

Graag willen wij u informeren over onze activiteiten en alles wat er op het gebied van wonen gebeurt. Dat doen wij bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en onze website. Soms willen we dat ook snel, gericht en zonder te veel kosten doen. Daarvoor is email zeer geschikt.

Van veel leden hebben we de emailadressen. De meer recent aangemelde leden hebben ook verklaard geen bezwaar te hebben dat HVOB en Centrada adresgegevens met elkaar delen. Immers Centrada int voor ons de contributie.

In het verleden was de formulering op het aanmeldingsformulier wellicht minder duidelijk. Wij gaan er toch van uit dat we het mailadres dat u bij aanmelding heeft opgegeven door ons gebruikt kan worden om u van informatie te voorzien.

Als u daar een andere opvatting over heeft, kunt u dat bij ons melden. De contactgegevens staan verder in deze nieuwsbrief.

Als u daar een andere opvatting over heeft, kunt u dat bij ons melden. De contactgegevens staan verder in deze nieuwsbrief.

Nog geen lid? Via www.hvob.nl kunt u zich aanmelden, de contributie wordt automatisch via servicekosten geïnd. We hebben meer leden nodig om een sterke positie van huurders in het overleg te behouden. Voor 0,75 eurocent per maand bent u lid.

Klik hier om nieuwsbrief najaar 2020 te downloaden.


Meld hier in om deel te nemen in de ledenvergadering op 18-11-2020:

AANMELDING FORMULIER VOOR ALV 18-11-2020 

  Nieuwsbrief  voorjaar 2020

  Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de HVOB in 2020. Ondanks de moeilijke periode die wij allen op dit moment doormaken blijven wij u informeren en uw belangen behartigen. Alleen alles kan niet zo gaan als gebruikelijk. Spreekuren, op kantoor, waar we u kunnen ontvangen en na een  gesprek kunnen adviseren, dat kan voorlopig niet. Ook wij zullen ons moeten behelpen. Hoe u ons wel kunt bereiken vindt u verder in deze nieuwsbrief.

  De HVOB heeft jaarlijks vele vaste activiteiten, zoals onder meer: het houden van spreekuren, overleg met Centrada, adviezen aan Centrada, overleg met de gemeente, het maken van Prestatieafspraken met gemeente en Centrada.

  Naast de vele zaken die elk jaar terugkomen kiezen we elk jaar een of meerdere thema’ s waar we bijzondere aandacht aan besteden. Vorig jaar hielden we een tweetal conferenties. Een over bewonersparticipatie, een over de bouw van voldoende huurwoningen.

  Lees “Nieuwsbrief  voorjaar 2020” verder