HVOB Werkplan 2021

“Relaties herstellen en versterken”

Intro

Voor u ligt het werkplan van de Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) voor het jaar 2021.

Het bestuur van de HVOB heeft op 18 december 2020 een ontwerp werkplan en begroting aan een digitaal gehouden Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Dat moest op die manier vanwege een strenge lock down in verband met covid-19. De leden waren uitgenodigd via onze website, per mail en aankondigingen in de Flevopost. Alle reacties waren instemmend. De uiteindelijke tekst is in maart door het bestuur vastgesteld.

Motto

Voor het werkplan 2021 hebben we als motto gekozen: “Relaties herstellen en versterken”.

De afgelopen jaren heeft de HVOB veel geïnvesteerd  in het uitbreiden van zijn netwerk. Er werden activiteiten georganiseerd in samenwerking met Centrada, gemeente, Welzijn, wijkraden en anderszins actieve bewoners in buurten en wijken.

Het jaar 2020 werd gaandeweg het jaar van het isolement. Mensen werden in toenemende mate in hun bewegingen beperkt. Organisaties wellicht nog meer. Omdat bij het organiseren van activiteiten haast per definitie meer mensen betrokken zijn. Het organiseren van activiteiten werd in toenemende mate onmogelijk. Mensen vertoonden grote aarzelingen om, zelfs in kleine gezelschappen, bij elkaar te komen.

Het is onduidelijk hoe ver in 2021 deze situatie blijft bestaan. De verwachting is dat vaccinatie snel perspectief schept.

De HVOB zal bij al zijn concrete activiteiten in dit werkplan inzetten op het weer oppakken van de losse eindjes en nieuwe verbindingen leggen. Met welk tempo en welke intensiteit zal afhangen van de ontwikkelingen rond de vaccinatiecampagne.

 Doel werkplan

Het werkplan 2021 heeft, naast te realiseren concrete voornemens, in elk geval de volgende twee algemene doelstellingen:

 • Leden, overlegpartners en relaties te informeren over de voorgenomen activiteiten van de vereniging
 • Prioriteiten te stellen, accenten te leggen. Immers tijd en energie zijn in een organisatie die door vrijwilligers wordt draaiende gehouden niet oneindig beschikbaar.

Activiteiten

Er zijn veel activiteiten die gewoon elk jaar terugkomen. Ze behoren tot de kerntaken van een vereniging die de belangen van huurders en in veel gevallen ook van andere bewoners behartigt. Of ze  komen voort uit de overlegstructuren waarvan de HVOB deel uit maakt. Die lijst van activiteiten is als volgt:

 • Bestuursvergaderingen
 • Spreekuur voor huurders en ook voor bewoners uit buurten waar activiteiten plaatsvinden op de terreinen stedelijke vernieuwing en leefbaarheid
 • Overleg met Centrada over beleidszaken en de uitvoering daarvan
 • Overleg met bewonerscommissies
 • Bezoeken provinciale vergaderingen Woonbond
 • Overleg met huurdersorganisaties in Flevoland
 • Bezoeken van cursussen en symposia
 • Onderhouden en ontwikkelen van communicatiemiddelen als Nieuwsbrief, Website en Facebook
 • Participatie, huurders en bewoners betrekken bij het formuleren en uitvoeren van beleid
 • Prestatieafspraken, het maken van afspraken met gemeente en Centrada over onderwerpen als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, wonen en zorg, leefbaarheid, stedelijke vernieuwing, duurzaamheid en energie.

Evenals het monitoren en bijdragen aan de uitvoering van die afspraken.

 • Bestuurlijk overleg tussen gemeente en HVOB
 • Bestuurlijk overleg tussen gemeente, Centrada en HVOB
 • Financiën, zorg dragen dat de beschikbare middelen rechtmatig en doelmatig worden beheerd.

Bij het presenteren van dit werkplan zijn wij er van uit gegaan dat spreekuur, vergaderingen en overleggen vooralsnog digitaal zullen plaatsvinden.

Focus

Een lange lijst met veel activiteiten. Voor het jaar 2021 legt de HVOB de focus op een viertal projecten en een tweetal bijeenkomsten:

Project 1
Jol

Het project Jol, dat sinds 2019 loopt, zal in 2021 worden voltooid.

Het behoort tot de projecten die jaarlijks door Centrada en de HVOB worden vastgesteld met de inzet bijzondere aandacht aan participatie te schenken.

Een plan de campagne wordt samen met Centrada nader uitgewerkt.

Project 2
Boswijk

In de Boswijk wordt stedelijke vernieuwing voorbereid. In 2021 zal de HVOB zich hierbij inzetten voor een zo vroeg en zo groot mogelijke betrokkenheid van bewoners.

Project 3
Energietransitie en duurzaamheid

De HVOB heeft als inzet bewoners zo vroeg mogelijk te betrekken bij alle aspecten van de energietransitie. Voor 2021 wordt samen met Centrada een plan van aanpak gemaakt. Daar zullen onder meer de volgende aspecten aan de orde moeten komen:

 • Hoe worden bewoners bij op te leveren nieuwbouw geïnformeerd

over hun mogelijkheden energie te besparen?

 • Waar zijn zonnepanelen voorzien, waar worden woningen in combinatie met onderhoud geïsoleerd en hoe worden bewoners betrokken en geïnformeerd?
 • Welke andere maatregelen en technieken gaan toegepast worden?

 Nieuwbouw

Voor 2021 staan de volgende nieuwbouwcomplexen op het programma:

 • Blokkerhoek/ Muiderzand
 • Waddenlaan
 • Olmenkwartier Warande
 • Kustrif Zandbank
 • Wonen bij Lily

 Onderhoud

Energiemaatregelen zijn voorzien in de volgende complexen:

 • Kempenaar rood
 • Wold
 • Botter
 • Griend
 • Ravelijn

Kennis en visie

Om op dit vrij nieuwe terrein de belangen van bewoners goed te behartigen is het verkrijgen van kennis en het ontwikkelen van een heldere visie en strategie noodzakelijk.

Daartoe willen wij in het voorjaar van 2021 een conferentie organiseren met alle in dit veld actieve partijen. Heeft u ideeën of wilt u deelnemen, laat ons dat weten. Mochten de corona-maatregelen nog in volle omvang van kracht zijn, zullen we een en ander op digitale manier vorm geven, bijvoorbeeld via een webinar.

Project 4
Bundeling belangenbehartiging

Belangenbehartiging van bewoners vindt op diverse manieren plaats. Bij Centrada bijvoorbeeld door buurtambassadeurs, bewonerscommissies en de HVOB. In buurten en wijken bijvoorbeeld ook door wijkraden. In 2019 heeft de HVOB zich ingezet om te bouwen aan een netwerk van al deze belangenbehartigers. Bijvoorbeeld door het organiseren van een aantal themabijeenkomsten.

In 2021 zal de HVOB zich inzetten om actieve bewoners die actief zijn voor hun wooncomplex en directe woonomgeving sterker met elkaar te verbinden. Zij zal dat doen door periodiek, gedacht wordt aan elke twee maanden, een complex te bezoeken en met bewonerscommissies, ambassadeurs en andere actieve bewoners wensen, problemen, mogelijkheden in kaart te brengen.

Bijeenkomsten

In het kader van de Prestatieafspraken is overeengekomen een tweetal bijeenkomsten te organiseren:

 • In het voorjaar een lokaal debat over de nieuwe Woonvisie
 • In de zomer een bijeenkomst voor nieuwe huurders (laatste jaar), over wonen in Lelystad. Dit bij voorkeur in samenwerking met Centrada.

Bij het vaststellen van dit werkplan (maart 2021) is het bestuur er vanuit gegaan dat beide bijeenkomsten naar alle waarschijnlijkheid digitaal zullen moeten plaatsvinden.


Werkplan van HVOB over het jaar 2021 in pdf formaat.

Klik hier om het Werkplan 2021 van HVOB te downloaden.

 

 

 

 

 

2 gedachten aan “HVOB Werkplan 2021”

 1. Goedenmiddag
  Ik heb een vraag.
  In het zojuist ontvangen magazine van Centrada staat onder regelmatig onderhoud voor 2021 een aantal wijken waar Centrada bezig is.
  In uw plan op de website staat bij onderhoud 2021 bij fase 3 dat o.a. in de Botter verduurzaming is ‘t.w. zonnepanelen op het dak.
  Wat is nu juist???
  M.v.gr.
  Kees Versluis

 2. Beste Kees Versluis,

  U bent een scherp en kritisch lezer. Dat houdt ons bij de les.
  Het door u gesignaleerd mogelijk probleem is een definitieprobleem.

  In ons werkplan wordt gesproken over complexen die “ groot onderhoud” krijgen. Dan gaat het om grote werkzaamheden als: daken vervangen, kortom grote ingrepen.
  Die grote ingrepen worden tegenwoordig gecombineerd met energiemaatregelen als gevel- en vloerisolatie. Ook zonnepanelen als het dak daarvoor geschikt is. Dergelijke ingrepen zijn ook in de Botter voorzien, althans volgens de planning begin dit jaar.

  In het genoemde Woonmagazine is sprak van “ planmatig onderhoud” . Dat zijn meestal beperktere werkzaamheden als schilderwerk, ramen vervangen, nieuwe tegel in de keuken. Soms komen er in de praktijk ook tussenvormen van deze twee soorten onderhoud voor.

  Samenvattend:
  * in de Botter is “ groot onderhoud “ voorzien met bijbehorende energiemaatregelen
  * in het magazine staat een lijstje met “ planmatig onderhoud” . En volgens de geschetste systematiek staat de Botter daar niet bij.

  Met vriendelijke groet,

  Laurens Meerten

Reacties zijn gesloten.