Werkplan HVOB 2020

Intro

Voor u ligt het werkplan van de Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) voor het jaar 2020.

Het is in januari door het bestuur vastgesteld. In februari zal de algemene ledenvergadering zich er over uitspreken.

Motto

Voor het werkplan 2020 hebben we als motto gekozen: “ Het begint bij de bewoner”.

Dit leek ons passend omdat we in 2020 een drietal projecten prioriteit hebben waarbij bewoners vanaf de start mee aan zet zijn:

 • Hofje 7 in de Jol
 • Lelystad haven, Ringdijk / Binnendijk
 • Energietransitie

Daarover meer in dit werkplan.

Doel werkplan

Het werkplan 2020 heeft, naast te realiseren concrete voornemens, in elk geval de volgende twee algemene doelstellingen:

 • Leden, overlegpartners en relaties te informeren over de voorgenomen activiteiten van de vereniging
 • Prioriteiten te stellen, accenten te leggen. Immers tijd en energie zijn in een organisatie die door vrijwilligers wordt draaiende gehouden niet oneindig beschikbaar.

Activiteiten

Er zijn veel activiteiten die gewoon elk jaar terugkomen. Ze behoren tot de kerntaken van een vereniging die de belangen van huurders en in veel gevallen ook van  andere bewoners behartigt. Of ze  komen voort uit de overlegstructuren waarvan de HVOB deel uit maakt. Die lijst van activiteiten is als volgt:

 • Bestuursvergaderingen
 • Spreekuur voor huurders en ook voor bewoners uit buurten waar activiteiten plaatsvinden op de terreinen stedelijke vernieuwing en leefbaarheid
 • Overleg met Centrada over beleidszaken en de uitvoering daarvan
 • Overleg met bewonerscommissies
 • Bezoeken provinciale vergaderingen Woonbond
 • Overleg met huurdersorganisaties  in Flevoland   
 • Bezoeken van cursussen en symposia  
 • Onderhouden en ontwikkelen van communicatiemiddelen als Nieuwsbrief, Website en Facebook    
 • Participatie, huurders en bewoners betrekken bij het formuleren en uitvoeren van beleid
 • Prestatieafspraken, het maken van afspraken met gemeente en Centrada over onderwerpen als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, wonen en zorg, leefbaarheid, stedelijke vernieuwing,  duurzaamheid en energie.

Evenals het monitoren en bijdragen aan de uitvoering van die afspraken.

 • Bestuurlijk overleg tussen gemeente, Centrada en HVOB
 • Bestuurlijk overleg tussen gemeente en HVOB
 • Financiën, zorg dragen dat de beschikbare middelen rechtmatig en doelmatig worden beheerd.

Focus

Een lange lijst met veel activiteiten. Voor het jaar 2020 legt de HVOB de focus op een viertal projecten:

 1. Jol (hofje 7)

De woonwijk Jol bestaat uit een tiental hofjes. Centrada voert planmatig onderhoud uit aan de woningen. De gemeente neemt de openbare ruimte onderhanden. De binnentuinen worden gezamenlijk met de bewoners opnieuw ingericht.

In 2019 heeft de HVOB bij de aanpak van het 3e hofje de oprichting van een bewonersgroep gestimuleerd, die vanaf het begin een rol bij de aanpak van het hofje heeft kunnen spelen. Op basis van die ervaring en de kennis opgedaan op een conferentie over participatie (juni 2019) gaan we in 2020 aan de slag in hofje 7. Een plan de campagne wordt samen met Centrada nader uitgewerkt. Het zal in elk geval de volgende elementen bevatten:

 • Het zoeken en bepalen van een plek die als thuisbasis voor te verrichten activiteiten zal dienen.
 • Het bepalen van een methodiek om vroegtijdig ideeën bij bewoners op te halen
 • Het in kaart brengen van mensen in de buurt die op enigerlei terrein actief zijn.

2. Binnendijk / Ringdijk, Lelystad Haven

Centrada gaat in 2020 aan de slag met de aanpak van de directe woonomgeving. De HVOB zal in grote lijnen de zelfde aanpak volgen als boven omschreven voor Jol, hofje 7. Gebaseerd op de aanpak voort gekomen uit de genoemde conferentie over participatie. Verschil is dat er in dit complex al een bewonersgroep actief is. Ontstaan in 2019 toen Centrada in dit complex planmatig onderhoud uitvoerde.

3. Energietransitie: begin bij bewoners

In de literatuur over dit onderwerp wordt steevast gewezen op het feit hoe belangrijk het gedrag van bewoners is bij energiebesparing. Uit onderzoeken komt naar voren dat dit wel tientallen procenten kan uitmaken. Reden om daar veel werk van te maken.

 In de praktijk wordt in beleidsnota’s vaak volstaan met de opmerking dat “bewoners moeten worden meegenomen” of dat aan het gedrag “veel aandacht moet worden besteed”. Dit verschil tussen erkenning dat gedrag belangrijk is en de wat vrijblijvende zinnen in nota’s klemt des te meer  omdat uit literatuur en de dagelijkse werkelijkheid bekend is dat niets moeilijker is en hardnekkiger gaat dan gedragsverandering.

En dan hebben we het niet eens over het feit dat veel bewoners wantrouwend staan tegenover dergelijke ingrepen, aanpassingen. Waar is al die overlast voor nodig. Levert het ons wel wat op? Of gaan we op den duur toch de rekening betalen?

De HVOB heeft als inzet bewoners zo vroeg mogelijk te betrekken bij alle aspecten van de energietransitie. Voor 2020 wordt samen met Centrada een plan van aanpak gemaakt. Daar zullen onder meer de volgende aspecten aan de orde moeten komen:

 • Hoe worden bewoners bij op te leveren nieuwbouw geïnformeerd over hun mogelijkheden energie te besparen?
 • Waar zijn zonnepanelen voorzien, waar worden woningen in combinatie met onderhoud geïsoleerd en hoe worden bewoners betrokken en geïnformeerd?
 • Welke ander maatregelen en technieken gaan toegepast worden?

4. Bundeling belangenbehartiging

Belangenbehartiging van bewoners vindt op diverse manieren plaats. Bij Centrada bijvoorbeeld door buurtambassadeurs, bewonerscommissies en de HVOB. In buurten en wijken bijvoorbeeld ook door wijkraden. In 2019 heeft de HVOB zich ingezet om te bouwen aan een netwerk van al deze belangenbehartigers. Bijvoorbeeld door het organiseren van een aantal themabijeenkomsten.

In 2020 zal de HVOB zich inzetten om actieve bewoners die actief zijn voor hun wooncomplex en directe woonomgeving sterker met elkaar te verbinden. Zij zal dat doen door periodiek, gedacht wordt aan elke twee maanden, een complex te bezoeken en met bewonerscommissies, ambassadeurs en andere actieve bewoners wensen, problemen, mogelijkheden in kaart te brengen.

Klik hieronder om werkplan van HVOB te downloaden:

Werkplan HVOB 2020